Co mamy w Chrystusie

 

Możesz kupić polskie tłumaczenie książki Pozyskujący uczniów sługa Boży klikając na link: http://sklep.jakubwydawnictwo.com/index.php?p10,pozyskujacy-uczniow-sluga-bozy

W nowotestamentowych Listach wielokrotnie znajdujemy wyrażenia takie jak: „w Chrystusie”, „z Chrystusem”, „przez Chrystusa” oraz „w Nim”. Często są powiązane z jakimś dobrodziejstwem, które jest udziałem nas, wierzących dzięki temu, czego Jezus dla nas dokonał. Jeśli będziemy patrzeć na siebie tak, jak widzi nas Bóg, „w Chrystusie”, pomoże to nam żyć tak, jak chciałby Bóg. Pozyskujący uczniów Boży sługa chce nauczać swoich uczniów, kim są w Chrystusie, aby mogli dorastać do pełnej duchowej dojrzałości.

Po pierwsze, co to znaczy być „w Chrystusie”?

Rodząc się na nowo zostajemy włączeni w ciało Chrystusa i duchowo stajemy się jedno z Nim. Spójrzmy na kilka przykładowych wersetów z apostolskich Listów, które to potwierdzają:

… tak chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie (Rz 12,5).

Kto natomiast łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem (1Kor 6,17).

Wy zaś jesteście Ciałem Chrystusa, a z osobna członkami (1Kor 12,27).

My, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, powinniśmy widzieć siebie jako złączonych z Nim, członków Jego ciała, którzy mają z Nim jednego ducha. On jest w nas, a my w Nim.

Oto werset mówiący o niektórych korzyściach, jakie mamy dzięki pozostawaniu w Chrystusie:

To dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem (1Kor 1,30).

W Chrystusie staliśmy się sprawiedliwi (uznani za „niewinnych”, czyniący teraz to co słuszne), uświęceni (odłączeni dla Bożych świętych celów) oraz odkupieni (wykupieni z niewoli). Nie czekamy, aby kiedyś w przyszłości stać się sprawiedliwymi, uświęconymi czy odkupionymi. Wszystkie te błogosławieństwa są już teraz naszym udziałem, ponieważ jesteśmy w Chrystusie.

W Nim zostały nam przebaczone wszystkie poprzednie grzechy: On nas wybawił z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, uwolnienie od [BW odpuszczenie] grzechów (Kol 1,13-14).

Zauważmy, iż tekst ten również stwierdza, że nie pozostajemy już w królestwie szatana, w krainie ciemności, ale jesteśmy w królestwie światła, Królestwie Jezusa.

Dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, przeminęło, a nastało nowe (2Kor 5,17).

Dzięki Bogu, że jako naśladowcy Chrystusa jesteśmy „nowymi stworzeniami”, jak poczwarka zamieniona w motyla! Nasz duch otrzymał nową naturę. Poprzednio w swoim duchu posiadaliśmy samolubną naturę szatana, ale teraz cała nasza przeszłość „przeminęła”.

Dalsze błogosławieństwa w Chrystusie

Wszyscy bowiem dzięki wierze w Chrystusa Jezusa jesteście synami Boga (Ga 3,26).

Czyż to nie wspaniała świadomość, że jesteśmy faktycznie synami samego Boga, zrodzonymi z Jego Ducha? Kiedy przychodzimy do Niego w modlitwie, to nie tylko jako do Boga, ale także do swego Ojca!

Przez niego bowiem zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali (Ef 2,10).

Bóg nas nie tylko stworzył, ale też stworzył na nowo w Chrystusie. Więcej, Bóg dla każdego z nas ma służbę do wykonania: „dobre uczynki, które wcześniej przygotował”. Dla każdego z nas jest przewidziane indywidualne boskie przeznaczenie.

On to dla nas Tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą (2Kor 5,21).

Nasza sprawiedliwość w Chrystusie jest w rzeczywistości sprawiedliwością samego Boga. A to dzięki temu, że Bóg w nas zamieszkał i przemienił przez Ducha Świętego. Nasze dobre uczynki to faktycznie Boże dobre uczynki dokonywane przez nas.

Ale w tym wszystkim w pełni zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował (Rz 8,37).

Co Paweł miał na myśli, pisząc o „tym wszystkim”? Wersety poprzedzające mówią o próbach i cierpieniach doświadczanych przez wierzących. Nawet w męczeństwie jesteśmy zwycięzcami, choć świat może nas uznać za ofiary. W pełni zwyciężamy przez Chrystusa, bo kiedy umieramy, idziemy do nieba!

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).

Dzięki Chrystusowi nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, bo Bóg daje nam zdolności i siłę. Możemy wykonać każde zadanie, jakie nam zleca.

Mój Bóg natomiast zaspokoi wszelkie wasze potrzeby według swojego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie (Flp 4,19).

Możemy oczekiwać, iż Bóg zaspokoi wszystkie nasze rzeczywiste potrzeby, jeśli będziemy szukać Jego Królestwa. Pan jest naszym pasterzem i troszczy się o swoje owce!

Zgadzanie się z tym, co mówi Bóg

Niestety, niektórzy z nas nie wierzą temu, co Boże Słowo mówi na nasz temat. Zdradzają to nasze stwierdzenia, przeczące Biblii. Zamiast twierdzić: – Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila – mówimy: – Chyba nie dam rady.

Takie wypowiedzi Biblia nazywa „złymi wiadomościami”, gdyż nie zgadzają się z tym, co mówi Bóg (zob. Lb 13,32). Jeśli jednak nasze serca są pełne Bożego Słowa, będziemy też pełni wiary, z ufnością wypowiadając tylko to, co jest zgodne z Pismem.

Niektóre deklaracje biblijne

Powinniśmy wierzyć i mówić, że jesteśmy tacy, jak mówi o nas Bóg.

Powinniśmy wierzyć i mówić, że robimy to, co według Boga leży w naszych możliwościach. Powinniśmy wierzyć i mówić, że Bóg jest takim, jak o sobie mówi.

Powinniśmy wierzyć i mówić, że Bóg uczyni to, co deklaruje.

Oto kilka biblijnych stwierdzeń, jakie wszyscy wierzący mogą śmiało wypowiadać. Może nie wszystkie akurat dotyczą tego, co mamy w Chrystusie, ale wszystkie, zgodnie z Pismem, są prawdziwe.

W Chrystusie jestem odkupiony, uświęcony, i usprawiedliwiony (zob. 1Kor 1,30).

Zostałem przeniesiony z królestwa ciemności do Królestwa Syna Bożego, królestwa światłości (zob. Kol 1,13-14).

W Chrystusie otrzymałem przebaczenie wszystkich grzechów (zob. Ef 1,7).

Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, moje stare życie przeminęło (zob. 2Kor 5,17).

Bóg przygotował dla mnie dobre uczynki, abym w nich postępował (zob. Ef 2,10).

Stałem się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie (zob. 2Kor 5,21).

Zwyciężam we wszystkim przez Chrystusa, który mnie umiłował (zob. Rz 8,37).

Wszystko mogę dzięki Chrystusowi, który mnie umacnia (zob. Flp 4,13).

Mój Bóg zaspokaja wszelkie moje potrzeby według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie (zob. Flp 4,19).

Jestem powołany, aby być święty (zob. 1Kor 1,2).

Jestem Bożym dzieckiem (zob. J 1,12; 1J 3,1-2).

Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego (zob. 1Kor 6,19).

Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus (zob. Ga 2,20).

Zostałem wyzwolony spod władzy szatana (zob. Dz 26,18).

Boża miłość jest wylana w moim sercu przez Ducha Świętego (zob. Rz 5,5).

Większy jest Ten, który jest we mnie, niż ten (szatan), który jest na świecie (zob. 1J 4,4).

Otrzymałem pełnię duchowych błogosławieństw na wyżynach niebiańskich w Chrystusie (zob. Ef 1,3).

Zostałem posadzony z Chrystusem na wyżynach niebiańskich, wysoko ponad wszelkie duchowe moce szatana (zob. Ef 2,4-6).

Ponieważ miłuję Boga i jestem powołany według Jego postanowienia, On sprawia, że wszystko służy ku dobremu (zob. Rz 8,28).

Jeśli Bóg jest ze mną, kto może być przeciwko mnie? (zob. Rz 8,31)

Nic nie odłączy mnie od miłości Chrystusowej (zob. Rz 8,35-39).

Wszystko jest dla mnie możliwe, bo jestem wierzący (zob. Mk 9,23).

Jestem kapłanem Boga (zob. Ap 1,6).

Ponieważ Jestem Bożym dzieckiem, Jego Duch mnie prowadzi (zob. Rz 8,14).

Kiedy idę za Panem, ścieżka mojego życia staje się coraz jaśniejsza (zob. Prz 4,18).

Bóg obdarzył mnie szczególnym darem, by go używać w służbie dla Niego (zob. 1P 4,10-11).

Mogę wyganiać złe duchy i kłaść ręce na chorych, aby wyzdrowieli (zob. Mk 16,17-18).

Bóg w Chrystusie zawsze mnie wiedzie w pochodzie triumfalnym (zob. 2Kor 2,14).

Jestem ambasadorem (posłańcem) Chrystusa (zob. 2Kor 5,20).

Posiadam życie wieczne (zob. J 3,16).

Otrzymuję wszystko, o co w modlitwie proszę z wiarą (zob. Mt 21,22).

Ranami Jezusa zostałem uleczony (zob. 1P 2,24).

Jestem solą ziemi i światłem świata (zob. Mt 5,13-14).

Jestem dziedzicem Boga i współdziedzicem z Chrystusem (zob. Rz 8,17).

Należę do potomstwa wybranego, królewskiego kapłaństwa, narodu świętego, ludu należącego do Boga (zob. 1P 2,9).

Jestem członkiem ciała Chrystusa (zob. 1Kor 12,27).

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego (zob. Ps 23,1).

Pan jest obrońcą mojego życia, kogo miałbym się obawiać? (zob. Ps 27,1)

Pan obdarzy mnie długim życiem (zob. Ps 91,16).

Chrystus dźwigał moje choroby i niósł mój ból (zob. Iz 53,4-5).

Pan jest tym, który mnie wspomaga, nie będę się lękał (zob. Hbr 13,6).

Zrzucam na Pana każdą moją troskę, ponieważ On troszczy się o mnie (zob. 1P 5,7).

Daję odpór diabłu i ten ucieka ode mnie (zob. Jk 4,7).

Odnajduję swoje życie, tracąc je dla Jezusa (zob. Mt 16,25).

Jestem niewolnikiem Pana (zob. 1Kor 7,22).

Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem (zob. Flp 1,21).

Moja ojczyzna jest w niebie (zob. Flp 3,20).

Bóg doprowadzi do końca dobre dzieło, jakie we mnie rozpoczął (zob. Flp 1,6).

Bóg sprawia, że działam według Jego upodobania (zob. Flp 2,13).

To tylko mała próbka pozytywnych deklaracji, jakie możemy wypowiadać w oparciu o Boże Słowo. Byłoby dobrze powtarzać je regularnie, aż wyrażone w nich prawdy głęboko się zakorzenią w naszych sercach. Sprawdzajmy każde słowo wychodzące z naszych ust, aby przypadkiem nie opowiedzieć się przeciwko temu, co powiedział Bóg.


Możesz kupić polskie tłumaczenie książki Pozyskujący uczniów sługa Boży klikając na link: http://sklep.jakubwydawnictwo.com/index.php?p10,pozyskujacy-uczniow-sluga-bozy