Chrzest w Duchu Świętym

Możesz kupić polskie tłumaczenie książki Pozyskujący uczniów sługa Boży klikając na link: http://sklep.jakubwydawnictwo.com/index.php?p10,pozyskujacy-uczniow-sluga-bozy

Czytając Dzieje Apostolskie na każdej stronie widzimy wyraźne działanie Ducha Świętego w pierwszym Kościele. Gdyby usunąć Jego wpływ z księgi Dziejów, to praktycznie nic by nie zostało. On rzeczywiście uzdolnił pierwszych uczniów do tego, by „przewrócili cały świat do góry nogami” (zob. Dz 17,6).

Obecnie najszybciej Kościół rozwija się tam, gdzie naśladowcy Jezusa są wyposażeni w moc Ducha Świętego i się Jemu poddają. To nie powinno nikogo dziwić. Duch Święty w ciągu 10 sekund może dokonać więcej niż my własnymi wysiłkami przez tysiąc lat. Jest niezmiernie istotne, aby pozyskujący uczniów sługa Boży zrozumiał, czego Biblia naucza na temat działania Ducha Świętego w życiu i służbie ludzi wierzących.

Dzieje Apostolskie dostarczają wiele przykładów tego, jak wierzący byli chrzczeni w Duchu Świętym oraz jak On ich wyposażał do służby. Warto ten temat przestudiować, abyśmy mogli doświadczać tego sami, i tak jak oni oglądać cudowne wsparcie ze strony Ducha Świętego. Niektórzy twierdzą, iż to cudowne działanie Ducha Świętego było ograniczone do okresu pierwszych apostołów, jednak dla takiej opinii nie znajduję żadnego potwierdzenia, ani biblijnego, ani historycznego, ani też logicznego. Jest to teoria zrodzona z niewiary. Ci, którzy wierzą temu, co obiecuje Boże Słowo, będą doświadczać obiecanych przez Boga błogosławieństw. Jak niewierzący Izraelici, którzy nie weszli do Ziemi Obiecanej, tak i ci, którzy dzisiaj nie wierzą Bożym obietnicom, nie skorzystają z wszystkiego, co Bóg dla nich przygotował. W jakiej grupie się znajdujesz? Ja jestem wśród wierzących.

Dwa rodzaje działania Ducha Świętego

Każdy, kto szczerze uwierzył w Pana Jezusa, doświadczył działania Ducha Świętego w swoim życiu. Jego duch, czyli wewnętrzny człowiek został przez Niego odrodzony (zob. Tt 3,5) i teraz Duch Święty w nim mieszka (zob. Rz 8,9; 1Kor 6,19). Człowiek ten został „zrodzony z Ducha” (J 3,5).

Wielu charyzmatyków i zielonoświątkowców, nie rozumiejąc tego, błędnie wmawia wierzącym, że nie posiadają Ducha Świętego, dopóki nie zostaną w Nim ochrzczeni i nie mówią językami. Ale Biblia i doświadczenie potwierdzają, iż to oczywisty błąd. Wielu niecharyzmatycznych wierzących wykazuje o wiele więcej oznak zamieszkującego w nich Ducha niż niektórzy charyzmatycy! W znaczni większym stopniu przejawiają owoce Ducha wymienione w Ga 5,22-23, co byłoby niemożliwe, gdyby nie działał w nich Duch Święty.

Ale samo narodzenie z Ducha nie oznacza jeszcze, iż ktoś został ochrzczony w Duchu Świętym. Zgodnie z Biblią narodzenie z Ducha oraz chrzest w Duchu Świętym to zwykle dwa oddzielne przeżycia.

Rozważmy najpierw to, co Jezus powiedział nienawróconej Samarytance przy studni:

Gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest Ten, który do ciebie mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś Go, a dałby ci wodę żywą… Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nigdy więcej nie będzie pragnął, ale woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu (J4,10.13-14).

Wydaje się, iż dał do zrozumienia, że owa nie wyczerpująca się żywa woda przestawia Ducha Świętego, który zamieszkuje w tych, którzy wierzą. Później w Ewangelii Jana Jezus użył tego samego określenia, „woda żywa”, a tam bez wątpienia mówił o Duchu Świętym:

W ostatnim zaś, najważniejszym dniu święta, Jezus stanął i zawołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i niech pije. Kto wierzy we Mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Niego. Duch bowiem dotychczas nie był dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony (J7,37-39).

W tym przypadku Jezus nie mówił o żywej wodzie „stającej się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Tym razem ta żywa woda staje się rzekami wypływającymi z wnętrza człowieka.

Te dwa podobne do siebie urywki Ewangelii Jana dobitnie ilustrują różnicę pomiędzy narodzeniem z Ducha a chrztem w Duchu Świętym. Narodzenie z Ducha przynosi głównie korzyść temu, kto rodzi się na nowo, aby mógł cieszyć się życiem wiecznym. Człowiek zrodzony na nowo z Ducha posiada w sobie zasób Ducha, dający mu wieczne życie.

Natomiast chrzest w Duchu Świętym przynosi przede wszystkim korzyść innym, ponieważ wyposaża wierzących do służby w mocy Ducha Świętego. Z ich wnętrza popłyną „strumienie wody żywej”, niosąc innym Boże błogosławieństwo dzięki mocy Ducha.

Dlaczego chrzest w Duchu Świętym jest potrzebny

Jakże rozpaczliwie potrzebujemy pomocy Ducha, aby posługiwać ludziom! Bez Jego pomocy nie możemy mieć nadziei na „czynienie uczniów wśród wszystkich narodów”. Właśnie dlatego Jezus obiecał chrzcić wierzących w Duchu Świętym, aby świat usłyszał ewangelię. Do uczniów powiedział:

Oto Ja posyłam wam Obietnicę Mojego Ojca. Dlatego pozostańcie w mieście dopóki nie przyjmiecie mocy z wysokości (Łk 24,49).

Łukasz zapisał też inne słowa Jezusa:

Nie wasza to rzecz poznać dni i godziny, które Ojciec ustanowił swoją mocą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, weźmiecie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi (Dz 1,7-8).

Jezus polecił uczniom nie opuszczać Jerozolimy, dopóki nie zostaną „przyobleczeni mocą zwysoka” (BT). Wiedział, że bez tego przeżycia będą właściwie bezsilni, niezdolni do wykonania zleconego im zadania. A kiedy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, Bóg zaczął przez nich działać w sposób nadnaturalny, by mogli szerzyć ewangelię.

Miliony chrześcijan na całym świecie po przeżyciu chrztu w Duchu Świętym doświadczają nowego wymiaru mocy, zwłaszcza kiedy świadczą niezbawionym. Stwierdzają, że mówią w sposób bardziej przekonujący i czasem cytują wersety, których znajomości nie byli świadomi. Niektórzy odczuli powołanie i konkretne uzdolnienie do jakiejś posługi, jak na przykład ewangelizowanie. Inni odkrywają, że Bóg używa ich tak jak chce, by przez nich przejawiać różne nadnaturalne dary Ducha. Ich doświadczenia są zupełnie biblijne. Ludzie sprzeciwiający się tym przeżyciom nie mają ku temu żadnych podstaw biblijnych. Właściwie walczą przeciwko samemu Bogu.

Nie powinno nas dziwić, że nasze powołanie do naśladowania Chrystusa obejmuje też powołanie do naśladowania Jego osobistych przeżyć z Duchem Świętym. Narodził się, oczywiście, z Ducha po tym, jak począł się w łonie Marii (zob. Mt 1,20). A następnie, podczas inauguracji swojej służby, został ochrzczony w Duchu Świętym (zob. Mt 3,16). Jeśli Jezus potrzebował chrztu w Duchu Świętym, by Ten uzdolnił Go do posługiwania, o ileż bardziej my tego potrzebujemy?

Początkowe potwierdzenie chrztu w Duchu Świętym

Kiedy wierzący zostaje ochrzczony w Duchu Świętym, początkowym potwierdzeniem tego przeżycia będzie mówienie nowym językiem, co Pismo nazywa „nowymi językami” lub „innymi językami”. Potwierdzają to liczne teksty biblijne. Rozważmy je.

Po pierwsze, w ostatnich chwilach przed wniebowstąpieniem Jezus powiedział, że jednym ze znaków, które będą towarzyszyć wierzącym, będzie mówienie językami:

Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony. Tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć takie znaki: w Moje imię będą wyrzucać złe duchy, będą mówić innymi językami… (Mk 16,15-17)

Niektórzy komentatorzy twierdzą, że te wersety nie powinny się znaleźć w Biblii, ponieważ nie wszystkie starożytne rękopisy Nowego Testamentu je zawierają. W wielu jednakże się znajdują i żadne z licznych angielskich tłumaczeń, jakie czytałem, ich nie pomija. Poza tym, słowa Jezusa w tych wersetach doskonale odpowiadają doświadczeniu pierwszego Kościoła, o czym czytamy w księdze Dziejów.

Dzieje Apostolskie opisują pięć przypadków, kiedy to wierzący po raz pierwszy przeżywali chrzest w Duchu Świętym. Rozważmy je wszystkie, zadając za każdym razem dwa pytania: (1) Czy chrzest w Duchu Świętym był przeżyciem następującym po przeżyciu zbawienia? oraz: (2) Czy przeżywające to osoby mówiły nowymi językami? To pomoże nam zrozumieć Bożą wolę wobec wierzących żyjących w dobie obecnej.

Jerozolima

Pierwszą wzmiankę znajdujemy w 2. rozdziale. Wówczas, w dniu Pięćdziesiątnicy, ochrzczonych w Duchu Świętym zostało 120 uczniów:

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Nie ma wątpliwości co do tego, że wszyscy oni byli już zbawieni i narodzeni na nowo, zatem chrztu w Duchu Świętym doświadczyli już jako ludzie wierzący. Wcześniej nie mogli tego przeżyć, bo Duch Święty nie był jeszcze Kościołowi dany.

Znakiem towarzyszącym było, oczywiście, mówienie językami.

Samaria

Drugą wzmiankę znajdujemy w 8. rozdziale, kiedy to Filip udał się do miasta Samarii i głosił tam ewangelię:

Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił Dobrą Nowinę o Królestwie Boga oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, dali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jaki kobiety… Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boga, wysłali do nich Piotra i Jana. Oni przyszli i pomodlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa (Dz 8,12.14-16).

Wierzący w Samarii doświadczyli chrztu w Duchu Świętym jako kolejnego przeżycia, po nawróceniu. Biblia wyraźnie mówi, iż zanim pojawili się Piotr i Jan, Samarytanie już „przyjęli Słowo Boga”, uwierzyli ewangelii i zostali ochrzczeni w wodzie. Potem jednak przyszli Piotr i Jan, aby się za nich modlić, Pismo mówi, że po to, „aby otrzymali Ducha Świętego”. Czyż nie jest to jasne?

Czy wierzący w Samarii mówili nowymi językami, kiedy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym? Biblia tego nie podaje, ale stwierdza, że stało się z nimi coś niezwykłego. Kiedy niejaki Szymon widział, co się dzieje, kiedy Piotr i Jan nakładali ręce na wierzących Samarytan, próbował kupić od nich tę samą zdolność udzielania Ducha Świętego:

Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Gdy Szymon zobaczył,, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha, przyniósł im pieniądze i powiedział: Dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego (Dz 8,17-19).

Co Szymon zobaczył, że tak go to zaintrygowało? A widział już wiele cudów, takich jak uwalnianie ludzi od demonów czy uzdrawianie sparaliżowanych i chromych (zob. Dz 8,6-7). On sam uprzednio zajmował się magią, wprawiając w zdumienie lud Samarii (zob. Dz 8,9-10). Wobec tego to, co widział, kiedy Piotr z Janem się modlili, musiało być bardzo spektakularne. I choć nie można tego powiedzieć z całą pewnością, to jednak jest bardzo prawdopodobne, że oglądał te same zjawiska, które miały miejsce za każdym razem, gdy w Dziejach Apostolskich chrześcijanie przyjmowali Ducha Świętego: widział i słyszał, jak mówią innymi językami.

Saul w Damaszku

Trzecia wzmianka w księdze Dziejów o otrzymaniu Ducha Świętego dotyczy przypadku Szawła z Tarsu, znanego później jako apostoł Paweł. Nawrócił się na drodze do Damaszku, gdzie został czasowo oślepiony. Trzy dni po nawróceniu Bóg posłał do niego niejakiego Ananiasza:

Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się w drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Wtedy natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu, odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony (Dz 9,17-18).

Zanim przybył Ananiasz, aby się za niego modlić, Szaweł bez wątpienia był narodzony na nowo. Zawierzył Panu Jezusowi na drodze do Damaszku i od razu posłuchał wskazówek swego nowego Pana. Kiedy Ananiasz zobaczył Szawła, bez wahania nazwał go „bratem Szawłem”. I powiedział, że przyszedł, aby ten przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. W przypadku Szawła napełnienie, czy jak też mówimy chrzest w Duchu Świętym nastąpił trzy dni po nawróceniu.

Dzieje nie opisują faktycznego chrztu Szawła w Duchu Świętym, ale musiał on nastąpić wkrótce po przybyciu Ananiasza. Nie ma wątpliwości, że Szaweł w jakimś momencie przemówił językami, ponieważ później stwierdził: „Dziękuję Bogu, że mówię językami więcej od was wszystkich” (1Kor 14,18).

Cezarea

Czwartą wzmiankę znajdujemy w rozdziale 10. Apostoł Piotr w sposób cudowny został wysłany, by głosić ewangelię w domu Korneliusza w Cezarei. Kiedy wyjawił im, że zbawienie otrzymuje się przez wiarę w Jezusa, wszyscy ci pogańscy słuchacze zareagowali z wiarą i zstąpił na nich Duch Święty:

Kiedy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Zdumieli się wówczas wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy Piotr powiedział: Czy może ktoś odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak, jak my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa (Dz 10,44-48a).

W tym wypadku członkowie domu Korneliusza, pierwsi poganie wierzący w Jezusa, narodzili się na nowo i zostali ochrzczeni w Duchu Świętym jednocześnie.

Jeśli przestudiujemy biblijny oraz historyczny kontekst tego wydarzenia, staje się jasne, dlaczego Bóg nie czekał, aż Piotr oraz jego wierzący towarzysze nałożą ręce na wierzących pogan, aby ci otrzymali Ducha Świętego. Tak Piotr jak i pozostali wierzący Żydzi nie potrafili uwierzyć, że poganie mogą dostąpić zbawienia, a co dopiero chrztu w Duchu Świętym! Przypuszczalnie nawet by się nie modlili, żeby domownicy Korneliusza przyjęli chrzest w Duchu Świętym, dlatego tu Bóg zadziałał suwerennie. Nauczył Piotra i jego przyjaciół, że Jego łaska obejmuje również pogan.

Co przekonało Piotra i pozostałych żydowskich wierzących, że rodzina Korneliusza prawdziwie otrzymała Ducha Świętego? Łukasz napisał: „Słyszeli bowiem, że mówią językami” (w. 46). Piotr stwierdził, że poganie otrzymali Ducha Świętego tak samo jak owych 120 osób w dzień Pięćdziesiątnicy (zob. w. 47).

Efez

Piątą wzmiankę znajdujemy w rozdziale 19. Podróżując przez Efez apostoł Paweł spotkał pewnych uczniów i zadał im pytanie: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” (Dz 19,2)

Paweł, autor większości Listów Nowego Testamentu, najwyraźniej wierzył, że można uwierzyć w Jezusa, a w pewnym sensie nie otrzymać Ducha Świętego. Inaczej takiego pytania by nie zadał.

Tamci odrzekli, że nigdy nie słyszeli o Duchu Świętym, a jedynie o nadchodzącym Mesjaszu z ust Jana Chrzciciela, który ich ochrzcił. Paweł niezwłocznie ponownie ochrzcił ich w wodzie. Tym razem był to prawdziwy chrzest chrześcijański. Wreszcie nałożył na nich ręce, aby przyjęli Ducha Świętego:

Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Następnie Paweł włożył na nich ręce i Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było koło dwunastu mężczyzn (Dz 19,5-7).

I tym razem że chrzest w Duchu Świętym, w przypadku tych dwunastu, nastąpił po nawróceniu, niezależnie od tego, czy byli oni narodzeni na nowo, zanim spotkali się z Pawłem. Tutaj ponownie znakiem towarzyszącym temu przeżyciu było mówienie językami (a także prorokowanie).

Werdykt

Dokonajmy przeglądu owych pięciu przykładów. W co najmniej czterech chrzest w Duchu Świętym był przeżyciem mającym miejsce po nawróceniu.

W trzech Pismo wyraźnie podaje, iż osoby te mówiły innymi językami. Ponadto, choć chrzest Pawła w Duchu Świętym, podczas spotkania z Ananiaszem, nie jest opisany, to wiemy, że potem mówił językami. To przypadek czwarty.

W ostatnim przypadku zdarzyło się coś nadnaturalnego, kiedy wierzący w Samarii otrzymywali Ducha Świętego, ponieważ Szymon próbował zdolność tę kupić.

Dowody są zatem jasne. W pierwszym Kościele nowonarodzeni wierzący doznawali drugiego przeżycia z Duchem Świętym, a przy tym mówili innymi językami. To nie powinno dziwić, gdyż Jezus powiedział, że ci, którzy w Niego uwierzą, będą mówić nowymi językami.

Mamy więc mocny dowód na to, że każdy, kto rodzi się na nowo, powinien także przeżyć inne działanie Ducha Świętego – chrzest w Duchu Świętym. Więcej, każdy wierzący powinien oczekiwać, że kiedy otrzyma chrzest w Duchu Świętym, będzie mówił innymi językami.

Jak otrzymać chrzest w Duchu Świętym

Ducha Świętego, podobnie jak wszystkie Boże dary, przyjmuje się wiarą (zob. Ga 3,5). Aby mieć wiarę potrzebną do przyjęcia tego daru, wierzący musi być przekonany, że chrzest w Duchu Świętym jest dla niego zgodny z Bożą wolą. Jeśli się zastanawia albo powątpiewa, nie otrzyma go (zob. Jk 1,6-7).

Żaden wierzący nie ma podstaw, by nie wierzyć, że przyjęcie przez niego Ducha Świętego jest zgodne z Bożą wolą, ponieważ Jezus jasno to wyraził:

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13).

Obietnica ta, wypowiedziana przez samego Jezusa, powinna przekonać każde Boże dziecko, że otrzymanie Ducha Świętego jest Bożą wolą.

Werset ten potwierdza także prawdę, iż chrzest w Duchu Świętym następuje po nawróceniu, ponieważ Jezus obiecał to Bożym dzieciom (jedynym ludziom, dla których Bóg jest „niebiańskim Ojcem”). Bóg da im Ducha Świętego, jeśli o Niego poproszą. To oczywiste, że gdyby jedynym przeżyciem związanym z Duchem Świętym było narodzenie się na nowo w chwili nawrócenia, to Jezusowa obietnica nie miałaby sensu. W odróżnieniu od niektórych współczesnych teologów Jezus wierzył, że jest czymś zupełnie normalnym, aby ludzie nowonarodzeni prosili Boga o Ducha Świętego.

Według Jezusa, aby otrzymać Ducha Świętego, trzeba spełnić tylko dwa warunki. Po pierwsze, Bóg musi być naszym Ojcem, co jest faktem, jeśli jesteśmy zrodzeni na nowo. Po drugie, o Ducha Świętego trzeba poprosić.

Chociaż przyjęcie Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk jest biblijne (zob. Dz 8,17; 19,6), nie jest to nieodzowne. Każdy chrześcijanin może sam otrzymać Ducha Świętego w swojej modlitewnej „komórce”. Niech tylko poprosi, przyjmie Go wiarą i zacznie mówić językami, jak Duch mu poddaje.

Powszechne obawy

Niektórzy się boją, że prosząc o Ducha Świętego mogą otworzyć się na jakiegoś demona. Nie istnieją jednak żadne podstawy dla takich obaw. Jezus obiecał:

Czy jest wśród was taki ojciec, który, gdy syn poprosi go o rybę, poda mu węża albo skorpiona, gdy ten prosi o jajko? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,11-13).

Jeśli prosimy o Ducha Świętego, Bóg nam Go da i nie musimy się bać, że otrzymamy cokolwiek innego.

Niektórzy się obawiają, że mówienie innymi językami może być tylko bezsensowną paplaniną pochodząca od ich samych, a nie żaden nadnaturalny język, otrzymany od Ducha Świętego. Gdybyśmy jednak spróbowali stworzyć jakiś wiarygodny język przed chrztem w Duchu Świętym, stwierdzimy, że to niemożliwe. Z drugiej strony, jeśli mamy mówić innymi językami, musimy świadomie uruchomić język i usta, oraz swoje struny głosowe. Duch Święty nie mówi za nas, On poddaje nam tylko słowa do wypowiedzenia. Jest naszym pomocnikiem, a nie wykonawcą.To my musimy mówić, tak jak naucza Biblia:

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,4).

Następnie Paweł włożył na nich ręce i Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali (Dz 19,6).

Kiedy wierzący poprosi o dar Ducha Świętego, powinien wierzyć i spodziewać się mówienia innymi językami. Ponieważ Ducha Świętego przyjmuje się wiarą, nie powinno się oczekiwać jakichś szczególnych odczuć czy fizycznych objawów. Należy po prostu otworzyć usta i zacząć wymawiać nowe dźwięki i sylaby, które złożą się na język, jaki Duch nam podaje. Zanim nie zaczniemy mówić z wiarą, żadna wypowiedź nie wyjdzie z naszych ust. My tylko otwórzmy usta, a Duch Święty będzie poddawał nam słowa.

Źródło wypowiedzi

Według Pawła, kiedy wierzący modli się w językach, czynny jest jego duch a nie umysł:

Jeśli przecież modlę się mówiąc językami, to modli się mój duch, ale umysł jest bezczynny. Cóż więc pozostaje? Będę się modlił duchem, będę się modlił też i umysłem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał też i umysłem (1Kor 14,14-15).

Paweł stwierdził, że kiedy modlił się w językach, jego umysł był bezczynny. To znaczy, że umysł nie brał w tym udziału i nie rozumiał, o co się modli. Dlatego zamiast modlić się cały czas w językach, bez rozumienia tego, co mówi, Paweł modlił się również umysłem, w swoim języku. Śpiewał w językach, ale też śpiewał w języku zrozumiałym. Jest miejsce na oba rodzaje modlitwy oraz śpiewu i dobrze zrobimy idąc za zrównoważonym przykładem Pawła.

Zauważmy, że mówienie językami było tak samo poddane jego woli jak mówienie językiem zrozumiałym. Powiedział: „Będę się modlił duchem, będę się modlił też i umysłem”. Krytycy twierdzą, że gdyby mówienie językami współczesnymi było prawdziwie darem Ducha, to mówiący nie miałby nad tym kontroli, bo inaczej byłby winny sterowania Bogiem. Ale taka teza jest bezpodstawna. Mówienie zarówno językami współczesnymi jak i martwymi pozostaje pod kontrolą mówiącego, jak to Bóg zaplanował. To tak jakby powiedzieć, że ludzie, posiadający ręce stworzone przez Boga, nie mają nad nimi żadnej kontroli, a ci, którzy używają rąk świadomie, usiłują Bogiem kierować.

Kiedy zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, możemy łatwo się przekonać, że wypowiedzi w językach pochodzą z naszego ducha a nie umysłu. Po pierwsze, spróbujmy prowadzić z kimś rozmowę podczas czytania tej książki. Stwierdzimy, że nie da się robić tych rzeczy jednocześnie. Jednakże odkryjemy, że językami możemy mówić nieprzerwanie, ciągle czytając książkę. A to dlatego, że do mówienia językami nie używamy umysłu, wypowiedzi te wypływają z naszego ducha. Możemy więc uruchomić swojego ducha do modlitwy, a umysł do czytania ze zrozumieniem.

A co po chrzcie w Duchu Świętym?

Pamiętajmy, w jakim celu Bóg dał nam chrzest w Duchu Świętym: jest to wyposażenie w moc po to, by być Jego świadkami poprzez manifestowanie owocu oraz darów Ducha (Pr. 1Kor 12,4-11; Ga 5,22-23). Jeśli prowadzimy życie podobne do Chrystusowego, przejawiamy Jego miłość i radość wobec świata oraz nadnaturalne dary Ducha, Bóg się nami posłuży, aby przyciągać do siebie innych. Umiejętność mówienia językami jest jednym ze „strumieni wody żywej”, które będą płynąć z naszego wnętrza.

Pamiętajmy, Bóg dał nam Ducha Świętego, abyśmy dotarli z ewangelią do wszystkich ludzi na ziemi (zob. Dz 1,8). Kiedy mówimy innymi językami, powinniśmy wiedzieć, że dany język może być językiem jakiegoś zagubionego plemienia lub obcego narodu. Za każdym razem, gdy modlimy się w językach, pamiętajmy, że Bóg chce, aby ludy wszystkich języków usłyszały o Jezusie. Pytajmy Pana, jak się zaangażować w wypełnianie Wielkiego Polecenia Misyjnego.

Językami powinniśmy mówić jak najwięcej. Paweł, duchowy tytan, napisał: „Dziękuję Bogu, że mówię językami więcej od was wszystkich” (1Kor 14,18). Słowa te kierował do kościoła, w którym dużo mówiło się językami (choć zwykle w niewłaściwych momentach). Jeśli więc Paweł ich w tym przewyższał, to musiał mówić językami naprawdę dużo. Modlitwa w językach pomaga nam utrzymywać świadomość obecności Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje i pomaga „modlić się nieustannie”, jak nauczał Paweł w 1Tes 5,17.

Uczył też, że mówienie innymi językami buduje człowieka wierzącego (zob. 1Kor 14,4), czyli wzmacnia nas duchowo. Modląc się w językach posilamy naszego wewnętrznego człowieka w sposób, jakiego nie w pełni rozumiemy. Mówienie językami powinno codzienne ubogacać duchowe życie każdego wierzącego. To nie ma być tylko jednorazowe przeżycie, występujące podczas pierwszego napełnienia Duchem Świętym.

Po przeżyciu chrztu w Duchu Świętym zachęcam, byś codziennie poświęcał czas na modlitwę do Boga w swoim nowym języku. To ogromnie spotęguje wzrost twego życia duchowego.

Odpowiedzi na kilka powszechnych pytań

Czy można powiedzieć, że ci, którzy nigdy nie mówili językami, nie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym? Osobiście tak nie uważam.

Zawsze, kiedy się modlę z ludźmi o chrzest w Duchu Świętym, zachęcam ich, aby oczekiwali mówienia językami, i chyba 95% z nich zaczyna mówić w ciągu kilku sekund po mojej modlitwie. W przeciągu lat nazbierały się tysiące takich ludzi.

Jednakże nie śmiałbym powiedzieć, że chrześcijanin, który się pomodlił o chrzest w Duchu Świętym, a nie przemówił językami, nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, ponieważ chrzest w Duchu Świętym przyjmuje się wiarą, a mówienie językami jest dobrowolne. Jeśli mam jednak sposobność rozmawiać z wierzącym, który się pomodlił o chrzest w Duchu Świętym ale nie mówi językami, pokazuję mu najpierw wszystkie urywki z księgi Dziejów na ten temat. Wskazuję też, że Paweł napisał, iż sam panuje nad tym, kiedy mówi, a kiedy nie mówi językami. Ja również mogę mówić językami kiedy tylko zechcę, i mogę też postanowić, że już więcej nie przemówię w językach. Skoro tak, to hipotetycznie mógłbym zostać ochrzczony w Duchu Świętym i nigdy nie przemówić w językach, odmawiając współpracy z pobudkami Ducha.

A zatem, kiedy mam sposobność rozmawiać z wierzącym, który się pomodlił z wiarą o chrzest w Duchu Świętym lecz nigdy nie mówił językami, nie mówię mu (ani też nie uważam), że nie został ochrzczony w Duchu Świętym. Po prostu mu wyjaśniam, że mówienie językami nie jest czymś, co Duch Święty robi niezależnie od nas. Duch Święty poddaje nam słowa, ale to my musimy mówić, tak jak to robimy we własnym języku. Następnie go zachęcam, by we współpracy z Duchem Świętym zaczął mówić językami. I prawie wszyscy bez wyjątku niebawem to robią.

Czy Paweł nie napisał, że nie wszyscy mówią językami?

Na retoryczne pytanie Pawła: „Czy wszyscy mówią językami?” (1Kor 12,30), oczywista odpowiedź brzmi: – Nie. – Spójrzmy na to przez pryzmat całego Nowego Testamentu. Pytanie to znajduje się w kontekście wskazówek dotyczących duchowych darów które manifestują się tylko tak jak chce Duch (zob. 1Kor 12,11). Konkretnie Paweł pisał tu o duchowym darze „różnego rodzaju języków”, (1Kor 12,10), któremu, według Pawła, powinien zawsze towarzyszyć duchowy dar tłumaczenia języków. Koryntianie nie zawsze przejawiali ten właśnie dar w swoim kościele, publicznie mówili w językach bez ich tłumaczenia. Należałoby zapytać: – Dlaczego Duch Święty miałby udzielać w zgromadzeniu daru języków bez dania komuś daru tłumaczenia? – Odpowiedź brzmi: – Nie zrobiłby tego. – Inaczej Duch Święty promowałby coś, co nie jest Bożą wolą.

Koryntianie na nabożeństwach musieli modlić się na głos w językach bez żadnego tłumaczenia. Dowiadujemy się zatem, że są dwa różne sposoby korzystania z daru mówienia językami. Jeden to modlitwa w językach, co według Pawła należy robić na osobności. I ten sposób korzystania z mówienia językami nie wymaga tłumaczenia, bo jak napisał apostoł: „… modli się mój duch, ale umysł jest bezczynny” (1Kor 14,14). Najwyraźniej Paweł nie zawsze wiedział, co mówi modląc się w językach, ani tego rozumiał, ani nie otrzymywał tłumaczenia.

Można też korzystać z daru języków publicznie, na zgromadzeniu kościoła, czemu zawsze towarzyszy dar tłumaczenia języków. Wówczas Duch Święty według swego uznania pobudza kogoś, podsuwając mu ten dar. Osoba taka mówi na głos publicznie, a następnie podawane jest tłumaczenie. Bóg jednak nie posługuje się w ten sposób wszystkimi wierzącymi. Dlatego Paweł napisał, że nie wszyscy mówią językami. Nie wszyscy są używani przez Boga do manifestowania spontanicznego daru języków, tak samo, jak nie wszyscy są używani do tłumaczenia języków. Tylko w ten sposób można pogodzić z całością nauki Pisma Świętego retoryczne pytanie Pawła: – Czy wszyscy mówią językami?

Mogę mówić językami kiedy tylko zapragnę, tak jak Paweł. Ani więc Paweł ani ja nie powiedzielibyśmy, że mówimy językami „tylko tak jak Duch chce”. Odbywa się to tak, jak my chcemy. A zatem to, co robimy według własnej woli, nie może być owym darem mówienia językami, który się przejawia „tak jak Duch chce”. Ponadto Paweł, tak jak ja, mówił językami prywatnie, nie rozumiejąc tego, co wypowiada, a więc to nie może być ów dar języków, o którym napisał w 14. rozdziale 1. Listu do Koryntian, któremu zawsze powinien towarzyszyć dar tłumaczenia języków.

Ja sam bardzo rzadko mówię językami na publicznym zgromadzeniu. Tylko wtedy, kiedy czuję pobudzenie Ducha Świętego, chociaż mógłbym (jak to robili Koryntianie), kiedy zechcę, modlić się w kościele na głos w językach bez ich tłumaczenia. Lecz zawsze, kiedy czułem, jak Duch Święty pobudza mnie do publicznego użycia tego daru, następowało po nim tłumaczenie, budujące zgromadzonych.

Na koniec chcę powiedzieć, że Biblię musimy interpretować całościowo. Ci, którzy na podstawie retorycznego pytania Pawła z 1Kor 12,30 dochodzą do wniosku, że nie wszyscy wierzący mówią innymi językami, pomijają inne teksty, które nie zgadzają się z ich interpretacją. Szkoda, że z powodu swego błędu rozmijają się z wielkim błogosławieństwem Bożym.


Możesz kupić polskie tłumaczenie książki Pozyskujący uczniów sługa Boży klikając na link: http://sklep.jakubwydawnictwo.com/index.php?p10,pozyskujacy-uczniow-sluga-bozy