Vietnamese tdmm

 1. LÔØI MÔÛ ÑAÀU
 2. ÑAËT MUÏC TIEÂU ÑUÙNG
 3. KHÔÛI ÑAÀU ÑUÙNG ÑAÉN
 4. TIEÁP TUÏC CAÙCH THÍCH HÔÏP
 5.  HOÄI THAÙNH TÖ GIA
 6. HOÄI THAÙNH TAÊNG TRÖÔÛNG
 7. CHÖÙC VUÏ DAÏY DOÃ
 8. GIAÛI NGHÓA KINH THAÙNH
 9. BAØI GIAÛNG TREÂN NUÙI
 10. NGÖÔØI GIAÛNG ÑAÏO YEÂU THÍCH CUÛA CHUÙA GIEÂ-SU
 11. SÖÏ TAÙI SANH
 12. BAÙP-TEÂM TRONG ÑÖÙC THAÙNH LINH
 13. PHUÏ NÖÕ TRONG CHÖÙC VUÏ
 14. LY DÒ VAØ TAÙI HOÂN
 15. NHÖÕNG NEÀN TAÛNG CUÛA ÑÖÙC TIN
 16. SÖÏ CHÖÕA LAØNH THIEÂN THÖÔÏNG
 17. CHÖÙC VUÏ CHÖÕA LAØNH CUÛA CHUÙA GIEÂ-SU
 18. CAÙC aâN TÖÙ THAÙNH LINH
 19. CAÙC AÂN TÖÙ CHÖÙC VUÏ
 20. NHÖÕNG THÖÏC TAÏI TRONG ÑAÁNG CHRIST
 21. Ngôïi Khen Vaø Thôø Phöôïng
 22. GIA ÑÌNH CÔ ÑOÁC
 23. ÑEÅ ÑÖÔÏC ÑÖÙC THAÙNH LINH DAÃN DAÉT
 24. CAÙC THAÙNH LEÃ
 25. QUÔÛ TRAÙCH TOÄI LOÃI, THA THÖÙ VAØ PHUÏC HOØA
 26. SÖÛA PHAÏT CUÛA CHUÙA
 27. KIEÂNG AÊN
 28. ÑÔØI SAU
 29. KEÁ HOAÏCH ÑÔØI ÑÔØI CUÛA ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI
 30. SÖÏ CAÁT LEÂN VAØ TAÄN THEÁ
 31. NHÖÕNG CAÂU CHUYEÄN THAÀN THOAÏI HIEÄN ÑAÏI VEÀ CHIEÁN TRAÄN THUOÄC LINH, PHAÀN 1
 32. NHÖÕNG CHUYEÄN THAÀN THOAÏI HIEÄN ÑAÏI VEÀ CHIEÁN TRAÄN THUOÄC LINH, PHAÀN 2
 33. VAI TROØ QUAÛN GIA
 34. CAÙC BÍ QUYEÁT TRUYEÀN GIAÛNG