8
1Benyaminin ilk oğlu Bala, 2 İkinci oğlu Aşbel, 2 Üçüncü oğlu Ahrah, 2Dördüncü oğlu Noha, 2 Beşinci oğlu Rafaydı. 3Balanın oğulları: Addar, Gera, Avihut, 4Avişua, Naaman, Ahoah, 5Gera, Şefufan, Huram. 6Ehutoğulları Gevada yaşayan ailelerin başlarıydı. Oradan Manahata sürüldüler. Adları şunlardır: 7Naaman, Ahiya ve onları sürgüne gönderen Gera. Gera Uzzayla Ahihutun babasıydı. 8Şaharayim, karıları Huşimle Baarayı boşadıktan sonra, Moav kırında çocuk sahibi oldu. 9Yeni karısı Hodeşten doğan oğulları şunlardır: Yovav, Sivya, Meşa, Malkam, 10Yeus, Sakeya, Mirma. Bunlar Şaharayimin oğullarıydı. Hepsi de boy başlarıydı. 11Şaharayimin karısı Huşimden de Avituv ve Elpaal adında iki oğlu vardı. 12-13 Elpaalın oğulları: Ever, Mişam, Ono ve Lod kentleriyle çevrelerindeki köyleri yeniden kuran Şemet, Beria, Şema. Beriayla Şema Ayalonda yaşayan halkın boy başlarıydı. Bunlar Gatta yaşayan halkı sürdüler. 14Ahyo, Şaşak, Yeremot, 15Zevadya, Arat, Eder, 16Mikael, Yişpa ve Yoha Berianın oğullarıydı. 17Zevadya, Meşullam, Hizki, Hever, 18Yişmeray, Yizliya ve Yovav Elpaalın oğullarıydı. 19Yakim, Zikri, Zavdi, 20Elienay, Silletay, Eliel, 21Adaya, Beraya ve Şimrat Şiminin oğullarıydı. 22Şaşakın oğulları: Yişpan, Ever, Eliel, 23Avdon, Zikri, Hanan, 24Hananya, Elam, Antotiya, 25Yifdeya, Penuel. 26Yerohamın oğulları: Şamşeray, Şeharya, Atalya, 27Yaareşya, Eliya, Zikri. 28Bunların hepsi soy kütüğüne göre boy başları ve önderlerdi. Yeruşalimde yaşadılar. 29Givonun kurucusu Yeielfö Givonda yaşadı. Karısının adı Maakaydı. 30Yeielin ilk oğlu Avdondu. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner, Nadav, 31Gedor, Ahyo, Zeker 32ve Şimanın babası Miklot. Bunlar Yeruşalimdeki akrabalarının yanında yaşarlardı. 33Ner Kişin, Kiş Saulun babasıydı. 2 Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaalın babasıydı. 34Yonatan Merib-Baalın, Merib-Baal Mikanın babasıydı. 35Mikanın oğulları: Piton, Melek, Tarea, Ahaz. 36Ahaz Yehoaddanın babasıydı. 2 Yehoadda Alemet, Azmavet, Zimrinin, 2 Zimri Mosanın, 37Mosa Bineanın, 2 Binea Rafanın, 2 Rafa Elasanın, 2 Elasa da Aselin babasıydı. geçmemektedir (bkz. 9:35). 9:36). 38Aselin altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Aselin oğullarıydı. 39Aselin kardeşi Esekin oğulları: İlk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş, üçüncüsü Elifelet. 40Ulamoğulları ok atmakta usta, yiğit savaşçılardı. Ulam'ın birçok oğlu, torunu vardı. Sayıları yüz elli kişiydi. Hepsi Benyamin soyundandı.