7
1İssakarın dört oğlu vardı: Tola, Pua, Yaşuv, Şimron. 2Tolanın oğulları: Uzzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, Yivsam, Samuel. Bunlar Tola boyunun başlarıydı. Soy kütüğüne göre yiğit savaşçılardı. Davut döneminde sayıları 22 600dü. 3Uzzinin oğlu: Yizrahya. Yizrahyanın oğulları: Mikael, Ovadya, Yoel, Yişşiya. Beşi de boy başıydı. 4Soy kütüğüne göre, aralarında savaşa hazır 36 000 kişi vardı. Hepsinin çok sayıda karısı ve çocuğu vardı. 5Soy kütüğüne göre İssakar boylarına bağlı akrabalarından savaşacak durumda olanların sayısı 87 000di. 6Benyaminin üç oğlu vardı: Bala, Beker, Yediael. 7Balanın beş oğlu vardı: Esbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot, İyri. Bunlar boy başıydı. Soy kütüğüne kayıtlı yiğit savaşçıların sayısı 22 034 kişiydi. 8Bekerin oğulları: Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Aviya, Anatot, Alemet. Hepsi Bekerin oğullarıydı. 9Bunların soy kütüğüne kayıtlı aile başlarının ve yiğit savaşçıların sayısı 20 200dü. 10Yediaelin oğlu: Bilhan. Bilhanın oğulları: Yeuş, Benyamin, Ehut, Kenaana, Zetan, Tarşiş, Ahişahar. 11Yediaelin bütün oğulları boy başlarıydı. Aralarında savaşa hazır 17 200 yiğit savaşçı vardı. 12Şuppim ve Huppim İrin, Huşim ise Aherin oğluydu. ‹‹Dan›› yerine kullanılmıştır. 13Naftalinin oğulları: Yahasiel, Guni, Yeser, Şallum. Bunlar Bilhanın soyundandı. 14Manaşşenin oğulları: Aramlı cariyenin doğurduğu Asriel, Makir. Makir Gilatın babasıydı. 15Makir Huppimle Şuppimin kızkardeşi Maakayı karı olarak aldı. Makirin ikinci oğlunun adı Selofhattı. Selofhatın yalnız kızları oldu. 16Makirin karısı Maaka, Pereş ve Şereş adında iki oğul doğurdu. Şereşin de Ulam ve Rekem adında iki oğlu oldu. 17Ulamın oğlu: Bedan. Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilatın oğulları bunlardır. 18Gilatın kızkardeşi Hammoleket İşhotu, Aviezeri, Mahlayı doğurdu. 19Şemidanın oğulları: Ahyan, Şekem, Likhi, Aniam. 20-21 Efrayimin oğulları: Şutelah, Ezer ve Elat. 2 Beret Şutelahın, 2 Tahat Beretin, 2 Elada Tahatın, 2 Tahat Eladanın, 2 Zavat Tahatın, 2 Şutelah da Zavatın oğluydu. onların sürülerini çalmaya gitmişlerdi. 22Babaları Efrayim günlerce yas tuttu. Akrabaları onu avutmaya geldiler. 23Efrayim karısıyla yine yattı. Kadın gebe kalıp bir oğul doğurdu. Evinde talihsizlik var diye babası oğlana Beria adını verdi. 24Kızı Aşağı ve Yukarı Beythoronu, Uzzen-Şeerayı kuran Şeeraydı. 25-27 Berianın Refah adında bir oğlu vardı. 2 Refah Berianın, 2 Reşef Refahın, 2 Telah Reşefin, 2 Tahan Telahın, 2 Ladan Tahanın, 2 Ammihut Ladanın, 2 Elişama Ammihutun, 2 Nun Elişamanın, 2 Yeşu da Nunun oğluydu. 28Efrayimlilerin yerleştikleri topraklar Beyteli ve çevresindeki köyleri, doğuda Naaranı, batıda Gezeri ve köylerini, Şekem, Aya ve köylerini kapsıyordu. 29Manaşşe oymağının sınırında Beytşean, Taanak, Megiddo, Dor ve bunlara ait köyler vardı. İsrail oğlu Yusufun soyu buralarda yaşadı. 30Aşerin oğulları: Yimna, Yişva, Yişvi, Beria; kızkardeşleri Serah. 31Beriaoğulları: Hever ve Birzayitin kurucusu Malkiel. 32Hever Yaflet, Şomer, Hotam ve kızkardeşleri Şuanın babasıydı. 33Yafletoğulları: Pasak, Bimhal, Aşvat. Yafletin oğulları bunlardı. 34Şomeroğulları: Ahi, Rohga, Yehubba, Aram. 35Kardeşi Helemin oğulları: Sofah, Yimna, Şeleş, Amal. 36Sofahoğulları: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Yimra, 37Beser, Hod, Şamma, Şilşa, Yitran, Beera. 38Yeteroğulları: Yefunne, Pispa, Ara. 39Ullanın oğulları: Arah, Hanniel, Risya. 40Bunların hepsi Aşer soyundandı. Boy başları, seçkin kişiler, yiğit savaşçılar ve tanınmış önderlerdi. Soy kütüğüne kayıtlı savaşa hazır olanların sayısı yirmi altı bindi.