3
1Davutun Hevronda doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoamdan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayilden Daniel, 2üçüncüsü Geşur Kralı Talmayın kızı Maakadan Avşalom, dördüncüsü Hagitten Adoniya, 3beşincisi Avitaldan Şefatya, altıncısı karısı Egladan Yitream. 4Davutun bu altı oğlu Hevronda doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalimde de otuz üç yıl krallık yaptı. 5Davutun Yeruşalimde doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammielin kızı Bat-Şevadan doğdular. 6Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet, 7Nogah, Nefek, Yafia, 8Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler. 9Bütün bunlar, Davutun cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir. 10Rehavam Süleymanın oğluydu. 2 Aviya Rehavamın, 2 Asa Aviyanın, 2 Yehoşafat Asanın, 11Yehoram Yehoşafatın, 2 Ahazya Yehoramın, 2 Yoaş Ahazyanın, 12Amatsya Yoaşın, 2 Azarya Amatsyanın, 2 Yotam Azaryanın, 13Ahaz Yotamın, 2 Hizkiya Ahazın, 2 Manaşşe Hizkiyanın, 14Amon Manaşşenin, 2 Yoşiya Amonun oğluydu. 15Yoşiyanın oğulları: 2 İlk oğlu Yohanan, 2 İkincisi Yehoyakim, 2 Üçüncüsü Sidkiya, 2 Dördüncüsü Şallum. 16Yehoyakimin oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya. 17Sürgün edilen Yehoyakinin torunları: Şealtiel, 18Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya. 19Pedayanın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabilin çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit. 20Zerubbabilin beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset. 21Hananyanın oğulları: Pelatya, Yeşaya. 2 Yeşaya Refayanın, 2 Refaya Arnanın, 2 Arnan Ovadyanın, 2 Ovadya Şekanyanın babasıydı. 22Şekanyanın oğlu: Şemaya. Şemayanın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi. 23Nearyanın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi. 24Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.