2
1İsrailin oğulları şunlardır: Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun, 2Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Aşer. 3Yahudanın oğulları: Er, Onan, Şela. Bu üç oğulu Yahudaya Kenanlı Şuanın kızı doğurdu. Yahudanın ilk oğlu Er, RABbin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü. 4Yahudanın gelini Tamar ona Peres ve Zerahı doğurdu. Yahudanın toplam beş oğlu vardı. 5Peresin oğulları: Hesron, Hamul. 6Zerahoğulları: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Darda. Toplam beş kişiydi. 7Karminin oğlu: Yok edilmeye adanmış eşyalar konusunda RABbe ihanet etmekle İsraili yıkıma sürükleyen Akan. 8Etamın oğlu: Azarya. 9Hesronun oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev. 10Amminadav Ramın oğluydu. 2 Yahudalıların önderi Nahşon Amminadavın oğluydu. 11Salma Nahşonun oğluydu. 2 Boaz Salmanın, 12Ovet Boazın, 2 İşay Ovetin oğluydu. 13İşayın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima, 14dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday, 15altıncısı Osem, yedincisi Davut. 16Kızkardeşleri Seruya ile Avigayildi. Seruyanın üç oğlu vardı: Avişay, Yoav, Asahel. 17İsmaili Yeterle evlenen Avigayil Amasayı doğurdu. 18Hesron oğlu Kalevin, karısı Azuvadan ve Yeriottan oğulları oldu. Karısından doğan oğullar şunlardır: Yeşer, Şovav, Ardon. 19Azuva ölünce, Kalev kendisine Huru doğuran Efratla evlendi. 20Uri Hurun oğluydu, 2 Besalel Urinin oğluydu. 21Daha sonra Hesron, Gilatın babası Makirin kızıyla yattı. Altmış yaşındayken evlendiği bu kadın ona Seguvu doğurdu. 22Yair Seguvun oğluydu; Gilat ülkesinde yirmi üç kenti vardı. 23Ama Geşurla Aram Havvot-Yairi ve Kenat ile çevresindeki köyleri, toplam altmış kenti ele geçirdiler. Buralarda yaşayan bütün halk Gilatın babası Makirin soyundandı. 24Hesron Kalev-Efratada öldükten sonra, karısı Aviya Tekoanın kurucusu olan Aşhuru doğurdu. gelir. 25Hesronun ilk oğlu Yerahmeelin oğulları: İlk oğlu Ram, Buna, Oren, Osem, Ahiya. 26Yerahmeelin Atara adında başka bir karısı vardı; O da Onamın annesiydi. 27Yerahmeelin ilk oğlu Ramın oğulları: Maas, Yamin, Eker. 28Onamın oğulları: Şammay, Yada. Şammayın oğulları: Nadav, Avişur. 29Avişurun Avihayil adında bir karısı vardı; ona Ahbanı ve Moliti doğurdu. 30Nadavın oğulları: Selet, Appayim. Selet çocuksuz öldü. 31Appayimin oğlu: Yişi. Yişinin oğlu: Şeşan. Şeşanın oğlu: Ahlay. 32Şammayın kardeşi Yadanın oğulları: Yeter ve Yonatan. Yeter çocuksuz öldü. 33Yonatanın oğulları: Pelet, Zaza. Bunlar Yerahmeelin soyundan geliyordu. 34Şeşanın oğlu olmadıysa da kızları vardı. Şeşanın Yarha adında Mısırlı bir uşağı vardı. 35Şeşan kızını uşağı Yarhayla evlendirdi. Kadın ona Attayı doğurdu. 36Natan Attayın oğluydu. 2 Zavat Natanın, 37Eflal Zavatın, 2 Ovet Eflalın, 38Yehu Ovetin, 2 Azarya Yehunun, 39Heles Azaryanın, 2 Elasa Helesin, 40Sismay Elasanın, 2 Şallum Sismayın, 41Yekamya Şallumun, 2 Elişama Yekamyanın oğluydu. 42Yerahmeelin kardeşi Kalevin oğulları: İlk oğlu Zifin kurucusu Meşa ve Hevronun kurucusu Meraşa. 43Hevronun oğulları: Korah, Tappuah, Rekem, Şema. 44Raham Şemanın oğluydu. 2 Yorkoam Rahamın, 2 Şammay Rekemin, 45Maon Şammayın oğluydu. Beytsurun kurucusu Maondu. 46Kalevin cariyesi Efa ona Haranı, Mosayı ve Gazezi doğurdu. Gazez Haranın oğluydu. 47Yahdayın oğulları: Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Efa, Şaaf. 48Kalevin öbür cariyesi Maaka ona Şeveri ve Tirhanayı doğurdu. 49Maaka Madmannanın kurucusu Şaafı, Makbena ve Givanın kurucusu Şevayı da doğurdu. Kalevin Aksa adında bir de kızı oldu. 50Kalevin soyundan gelenler: Efratın ilk oğlu Hurun oğulları: 2 Kiryat-Yearimin kurucusu Şoval, 51Beytlehemin kurucusu Salma, 2 Beytgaderin kurucusu Haref. 52Kiryat-Yearimin kurucusu Şoval, Haroelilerin ve Menuhotta yaşayan halkın yarısının atasıydı. 53Kiryat-Yearimin boyları: Yeterliler, Pûtlular, Şumatlılar, Mişralılar. Soralılarla Eştaollular da bu boyların soyundan geldi. 54Salmanın soyundan gelenler: Beytlehemliler, Netofalılar, Atrot-Beytyoavlılar, Manahatlıların yarısı ve Sorlular. 55Yabes'te yaşayan yazmanların boyları: Tiratlılar, Şimatlılar, Sukatlılar. Bunlar Rekav halkının atası Hammat'ın soyundan gelen Kenliler'dir.