25
1Davutla ordu komutanları hizmet için Asafın, Hemanın, Yedutunun bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu: 2Asafın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asafın yönetimi altındaydılar. 3Yedutunun oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RABbe şükür ve övgü sunan babaları Yedutunun sorumluluğu altındaydılar. 4Hemanın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot. 5Hepsi kralın bilicisi Hemanın oğullarıydı. Tanrının sözü uyarınca bu oğullar Hemanı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Hemana on dört oğulla üç kız verdi. 6Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrının Tapınağında hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı. 7RABbe ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililerin toplamı 288 kişiydi. 8Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti. 9Birinci kura Asaf soyundan Yusufa düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. kişi››. Bu tümce Masoretik metinde geçmemektedir. İkincisi Gedalyaya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi. 10Üçüncüsü Zakkura; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 11Dördüncüsü Yisriye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 12Beşincisi Netanyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 13Altıncısı Bukkiyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 14Yedincisi Yesarelaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 15Sekizincisi Yeşayaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 16Dokuzuncusu Mattanyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 17Onuncusu Şimiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 18On birincisi Azarele; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 19On ikincisi Haşavyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 20On üçüncüsü Şuvaele; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 21On dördüncüsü Mattityaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 22On beşincisi Yeremota; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 23On altıncısı Hananyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 24On yedincisi Yoşbekaşaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 25On sekizincisi Hananiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 26On dokuzuncusu Mallotiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 27Yirmincisi Eliataya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 28Yirmi birincisi Hotire; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 29Yirmi ikincisi Giddaltiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 30Yirmi üçüncüsü Mahaziota; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. 31Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.