24
1Harunoğullarının bağlı oldukları bölükler: Harunun oğulları: Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. 2Nadavla Avihu babalarından önce, oğul sahibi olamadan öldüler. Onun için Elazarla İtamar kâhinlik yaptılar. 3Davut Elazar soyundan Sadokla İtamar soyundan Ahimelekin yardımıyla Harunoğullarını yaptıkları göreve göre bölüklere ayırdı. 4Elazaroğulları arasında İtamaroğullarından daha çok önder olduğundan, buna göre bölündüler: Elazaroğullarından on altı boy başı, İtamaroğullarından ise sekiz boy başı çıktı. 5Gerek Elazaroğulları, gerekse İtamaroğulları arasında kutsal yerden ve Tanrıyla ilgili hizmetlerden sorumlu önderler vardı. Bu yüzden atanmaları kayırılmaksızın kurayla yapıldı. 6Levili Netanel oğlu Yazman Şemaya, kralın ve görevlileri Kâhin Sadok, Aviyatar oğlu Ahimelek, kâhinler ve Levililerin boy başlarının gözü önünde kura çekimini kaydetti. Kura sırayla, bir Elazar ailesinden, bir İtamar ailesinden çekildi. 7Birinci kura Yehoyarive düştü, 2 İkincisi Yedayaya. 8Üçüncüsü Harime, 2 Dördüncüsü Seorime, 9Beşincisi Malkiyaya, 2 Altıncısı Miyamine, 10Yedincisi Hakkosa, 2 Sekizincisi Aviyaya, 11Dokuzuncusu Yeşuya, 2 Onuncusu Şekanyaya, 12On birincisi Elyaşive, 2 On ikincisi Yakime, 13On üçüncüsü Huppaya, 2 On dördüncüsü Yeşevava, 14On beşincisi Bilgaya, 2 On altıncısı İmmere, 15On yedincisi Hezire, 2 On sekizincisi Happisese, 16On dokuzuncusu Petahyaya, 2 Yirmincisi Yehezkele, 17Yirmi birincisi Yakine, 2 Yirmi ikincisi Gamula, 18Yirmi üçüncüsü Delayaya, 2 Yirmi dördüncüsü Maazyaya düştü. 19İsrailin Tanrısı RABbin buyruğu uyarınca ataları Harunun verdiği ilkelere göre RABbin Tapınağına gidip görev yapma sırası buydu. 20Öbür Levililer: 21Rehavyaoğullarından önder Yişşiya. 22Yisharoğullarından Şelomot, 23Hevronun oğulları: İlk oğlu Yeriya, ikincisi Amarya, üçüncüsü Yahaziel, dördüncüsü Yekamam. 24Uzzielin oğlu: Mika. 25Mikanın kardeşi: Yişşiya. 26Merarioğulları: Mahli, Muşi, Yaaziya. 27Merarinin torunlarından Yaaziyanın oğulları: Şoham, Zakkur, İvri. 28Mahliden: Elazar. Elazarın oğlu olmadı. 29Kişten: Kiş oğlu Yerahmeel. 30Muşinin oğulları: Mahli, Eder, Yerimot. Levi soyundan gelen boylar bunlardır. 31Bunlar da kardeşleri Harunoğulları gibi, Kral Davut'un, Sadok'un, Ahimelek'in, kâhinler ve Levililer'in boy başlarının gözü önünde kura çekti. Büyük boy başları da, kardeşleri olan küçük boy başları da kura çektiler.