صلح ابدی
(میکا 1:4-3)
2
این است پیام خداوند به اشعیا فرزند آموص، دربارهٔ یهودا و اورشلیم:
در روزهای آخر،
کوهی که معبد بزرگ خداوند بر آن بنا شده،
بلندترین کوه دنیا می‌شود
و ملّتهای مختلف به آنجا می‌آیند،
و اقوام بسیار خواهند گفت:
«بیایید به کوه خداوند و معبد بزرگ خدای اسرائیل برویم،
او آنچه را که می‌خواهد ما انجام دهیم به ما خواهد آموخت.
ما در راهی که او برگزیده است گام برمی‌داریم.
زیرا خداوند در صهیون با قوم خود سخن می‌گوید
و تعالیم او از اورشلیم اعلام می‌شوند.»
خداوند در بین اقوام جهان داوری می‌کند.
اختلافات قدرتهای بزرگ را در دور و نزدیک جهان حل می‌کند.
مردم از شمشیرهای خود گاوآهن
و از نیزه‌های خود ارّه می‌سازند.
قومی به روی قوم دیگر شمشیر نمی‌کشد
و برای جنگ و خونریزی آماده نمی‌شود.
ای فرزندان یعقوب اکنون بیایید و در نوری که خداوند به ما می‌دهد گام برداریم.
غرور و خود ستایی از بین می‌رود
ای خدا، تو قوم خود -‌خاندان یعقوب- را ترک کرده‌ای. زمین از جادوگریهای شرقی و فلسطینی پر شده و مردم از رسوم بیگانگان پیروی می‌کنند. سرزمین آنها از طلا و نقره پر است و خزائن آنها نهایت ندارد. سرزمین آنها پر از اسب و ارّابه‌هایشان بی‌شمار است. دیار آنها از بُتها پر شده است و ساخته‌های دست خود را می‌پرستند.
مردم همه حقیر و شرمسار شده‌اند. خدایا آنها را نبخش.
10 آنها برای فرار از خشم و قدرت و جلال خداوند، خود را در غارهای کوههای سنگی و یا در حفره‌هایی که در زمین کنده‌اند پنهان می‌کنند. 11 روزی خواهد آمد که غرور و تکبّر مردمان از بین می‌رود و فقط خداوند جلال می‌یابد. 12 در آن روز خداوند متعال تمام زورمندان و مغروران و متکبّران را پست و حقیر خواهد ساخت. 13 او درختان سدر لبنان و کاجهای باشان را از بین خواهد برد. 14 او کوهها و تل‌های بلند، 15 و بُرج‌ها و حصارهای قلعه‌های رفیع را هموار خواهد ساخت. 16 او حتّی بزرگترین و زیباترین کشتی‌ها را غرق می‌کند. 17-18 غرور بشر پایان می‌یابد و تکبّرش از بین خواهد رفت و بُتها کاملاً محو خواهند شد. در آن روز تنها خداوند جلال خواهد یافت.
19 وقتی او برای لرزاندن زمین بیاید، مردم برای فرار از خشم و قدرت و جلال خدا، خود را در غارهای کوههای سنگی یا در حفره‌هایی که در زمین کنده‌اند پنهان خواهند کرد. 20 وقتی آن روز فرا رسد، آنها بُتهای طلایی و نقره‌ای را که خود ساخته بودند به جلوی موشهای کور و خفّاشها می‌ریزند. ۲۱ وقتی خداوند بیاید تا زمین را به لرزه درآورد، مردم برای فرار از خشم خداوند و قدرت و جلالش، خود را در حفره‌های زمین و یا در غارهای کوههای سنگی پنهان می‌کنند. ۲۲ دیگر به انسانهای فانی توکّل نکن. آنها چه ارزشی دارند؟