35
الیهو در ادامهٔ سخنان خود گفت:
ایّوب، آیا صحیح است که ادّعا می‌‌کنی
در نظر خدا بی‌عیب هستی؟
یا از خدا بپرسی، اگر گناه کنم به تو چه تأثیر می‌کند
و چه فایده اگر گناه نکنم؟
من به تو و به دوستانت که همراه تو هستند، جواب می‌دهم.
به آسمان بنگر و ببین که ابرها چقدر بلند هستند.
اگر گناه کنی، گناه تو چه صدمه‌ای به خدا می‌رساند؟
اگر خطاهای تو زیاد شوند، به او چه تأثیر می‌کند؟
یا اگر پاک باشی چه فایده‌ای به او می‌رسانی
و چه چیزی به او می‌بخشی؟
بدی و خوبی تو
در انسانها تأثیر می‌کند.
وقتی مردم ظلم می‌بینند، فریاد برمی‌آورند
و می‌نالند و می‌خواهند که کسی به آنها کمک کند.
10 امّا آنها برای کمک به سوی خدایی که خالق آنهاست
و در تاریکترین روزهای زندگی به آنها امید می‌بخشد
11 و آنها را داناتر از حیوانات و پرندگان هوا ساخته است،
به خدا روی نمی‌آورند.
12 آنها فریاد می‌زنند، امّا خدا فریادشان را نمی‌شنود،
زیرا اشخاصی مغرور و شریر هستند.
13 فریادشان سودی ندارد،
چرا که خدای قادر مطلق نه فریاد پوچ آنها را می‌شنود و نه به آن توجّه می‌کند.
14 تو می‌گویی نمی‌توانی خدا را ببینی،
امّا صبر کن، او به دعوی تو رسیدگی می‌کند.
15 تو فکر می‌‌کنی که خدا بدکاران را جزا نمی‌دهد
و به گناهشان توجّه نمی‌کند.
16 این حرفها همه پوچ و بی‌معنی می‌باشند
و تو از روی نادانی حرف می‌زنی.