34
الیهو به کلام خود ادامه داده گفت:
ای مردان دانا، به سخنان من گوش بدهید و ای عاقلان بشنوید!
همان‌طور که زبان مزهٔ غذای خوب را می‌فهمد،
گوش هم سخنان خوب را تشخیص می‌دهد.
پس ما باید چیزهای درست و خوب را اختیار نماییم.
ایّوب ادّعا کرد: «من بی‌گناه هستم
و خدا مرا از حق من محروم کرده است.
با وجود اینکه تقصیری ندارم، دروغگو ‌شمرده می‌شوم.
هرچند خطایی از من سر نزده، ولی زخمهای علاج ناپذیر در بدن خود دارم.»
آیا کسی را دیده‌اید که مثل ایّوب حرفهای مسخره بزند؟
او همنشین مردم شریر است
و با اشخاص گناهکار سر و کار دارد.
او می‌گوید:
«چه فایده که انسان دنبال رضای خدا باشد؟»
10 ای کسانی‌که دارای عقل و شعور هستید،
سخنان مرا بشنوید. خدا هرگز ظلم و بدی نمی‌کند.
11 او هرکسی را مطابق کارهایش مکافات می‌دهد
و به طوری که سزاوار است، مجازات می‌کند.
12 خدای قادر مطلق بدی را نمی‌پسندد
و بی‌عدالتی نمی‌کند.
13 اختیار تمام دنیا در دست اوست
و با قدرت خود جهان را اداره می‌کند.
14 اگر خدا اراده کند
و روح و نَفَس خود را از انسان پس بگیرد،
15 همهٔ انسانها هلاک می‌شوند
و به خاک برمی‌گردند.
16 اگر شعور داری به آنچه می‌گویم گوش کن.
17 آیا کسی‌که از عدالت نفرت دارد، می‌تواند حکمرانی کند؟
آیا می‌خواهی خدای عادل و با عظمت را محکوم کنی؟
18 خدا پادشاهان و حاکمان را
اگر بدکار و شریر باشند محکوم می‌سازد.
19 او از فرمانروایان طرفداری نمی‌کند
و ثروتمندان را بر فقرا ترجیح نمی‌دهد،
زیرا همگی را دست توانای او خلق کرده است.
20 انسان ناگهان در نیمهٔ شب می‌میرد
و خدا در یک لحظه جان او را می‌گیرد
و به راحتی قدرتمندترین انسانها را به دیار نیستی می‌فرستد.
21 چشمان تیزبین او همهٔ کارهای بشر را می‌بیند و هر قدم او را زیر نظر دارد.
22 هیچ تاریکی نمی‌تواند
اشخاص گناهکار را از نظر خدا پنهان کند.
23 لازم نیست خدا برای داوری انسان زمانی را تعیین کند.
24 زورمندان را بدون تحقیق از بین می‌برد
و دیگران را جانشین آنها می‌سازد.
25 زیرا او از تمام کارهایشان آگاه است
و شبانگاه آنها را سرنگون می‌کند.
26 آنها را در حضور همهٔ مردم به‌خاطر کارهای بدشان مجازات می‌کند،
27 چون آنها از راه خدا منحرف شده
و از دستورات او پیروی نمی‌کنند.
28 آنها چنان ظلمی در حق مردم مسکین و فقیر نمودند
که خدا فریاد نالهٔ آنها را شنید.
29 اگر خدا نخواهد به کمک آنها برسد،
چه کسی می‌تواند از او ایراد بگیرد؟
اگر او روی خود را بپوشاند، چه کسی یا قومی می‌تواند او را ببیند؟
30 ملّتها هیچ‌کاری نمی‌توانند بکنند
که بی‌خدایان بر آنها حکومت کنند.
31 ایّوب، تو باید به گناهان خود در حضور خدا اعتراف نمایی
و قول بدهی که دیگر گناه نکنی.
32 از خدا بخواه که گناهانت را به تو نشان بدهد
و باید از کارهای بدی که کرده‌ای، دست بکشی.
33 تو با کارهای خدا مخالفت می‌‌کنی
و بازهم انتظار داری که او آنچه را که می‌خواهی برایت انجام بدهد.
حالا خودت تصمیم بگیر نه من،
و بگو که چه فکر می‌کنی.
34 کسی‌که عاقل است و شعور دارد
و حرف مرا می‌شنود، تصدیق می‌کند
35 که حرفهای تو همه احمقانه
و بی‌معنی هستند.
36 تو مانند اشخاص شریر حرف می‌زنی
و باید جزا ببینی.
37 تو با نافرمانی خود بر گناهانت می‌افزایی
و در حضور همگی به خدا اهانت می‌کنی.