بلدد
25
آنگاه بلدد شوحی جواب داد:
«سلطنت و هیبت از آن خداست
و او صلح را در آسمانها برقرار می‌کند.
کسی نمی‌تواند شمارهٔ فرشتگانی را که در خدمت او هستند، بداند.
نور خدا بر همه‌کس و در همه‌جا می‌تابد.
آیا انسان فانی می‌تواند در نظر خدا پاک و بی‌عیب باشد؟
حتّی مهتاب و ستارگان در نظر او درخشنده
و پاک نیستند،
چه رسد به انسان خاکی که کِرمی بیش نیست.
زندگی انسان چه ارزشی در نظر خدا دارد؟»