27
1İsrailde görev yapan İsrailli boy başlarının, binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerde yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik 24 000 kişiden oluşurdu. 2Birinci ay için birinci birliğin komutanı Zavdiel oğlu Yaşovamdı. Komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu. 3Birinci ay için görevlendirilen ordunun başkomutanı Yaşovam, Peres soyundandı. 4İkinci ay için ikinci birliğin komutanı Ahohlu Dodaydı. Miklot bu birliğin baş görevlisiydi. Doday komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu. 5Üçüncü ay için üçüncü birliğin komutanı Kâhin Yehoyada oğlu önder Benayaydı. Komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu. 6Otuz yiğitlerden biri ve Otuzların önderi olan Benayaydı bu. Oğlu Ammizavat da onun birliğinde görevliydi. 7Dördüncü ay için dördüncü birliğin komutanı Yoavın kardeşi Asaheldi. Sonradan yerine oğlu Zevadya geçti. Birliğinde 24 000 kişi vardı. 8Beşinci ay için beşinci birliğin komutanı Yizrahlı Şamhuttu. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 9Altıncı ay için altıncı birliğin komutanı Tekoalı İkkeş oğlu İraydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 10Yedinci ay için yedinci birliğin komutanı Efrayimoğullarından Pelonlu Helesti. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 11Sekizinci ay için sekizinci birliğin komutanı Zerahlılardan Huşalı Sibbekaydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 12Dokuzuncu ay için dokuzuncu birliğin komutanı Benyaminoğullarından Anatotlu Aviezerdi. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 13Onuncu ay için onuncu birliğin komutanı Zerahlılardan Netofalı Mahraydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 14On birinci ay için on birinci birliğin komutanı Efrayimoğullarından Piratonlu Benayaydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 15On ikinci ay için on ikinci birliğin komutanı Otniel soyundan Netofalı Heldaydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 16İsrail oymaklarının yöneticileri: 2 Ruben oymağı: Zikri oğlu Eliezer. 2 Şimon oymağı: Maaka oğlu Şefatya. 17Levi oymağı: Kemuel oğlu Haşavya. 2 Harunoğulları: Sadok. 18Yahuda oymağı: Davutun kardeşlerinden Elihu. 2 İssakar oymağı: Mikael oğlu Omri. 19Zevulun oymağı: Ovadya oğlu Yişmaya. 2 Naftali oymağı: Azriel oğlu Yerimot. 20Efrayimoğulları: Azazya oğlu Hoşea. 2 Manaşşe oymağının yarısı: Pedaya oğlu Yoel. 21Gilattaki Manaşşe oymağının öbür yarısı: Zekeriya oğlu Yiddo. 2 Benyamin oymağı: Avner oğlu Yaasiel. 22Dan oymağı: Yeroham oğlu Azarel. 23Davut yirmi ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. Çünkü RAB İsraili gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti. 24Seruya oğlu Yoav da başladığı sayımı bitirmedi. Bu sayımdan ötürü RAB İsraile öfkelendi. Bu yüzden sayımın sonucu Kral Davutun tarihinde yazılmadı. 25Kralın hazinelerine yönetici olarak Adiel oğlu Azmavet atanmıştı. Açık bölgelerdeki, kentlerdeki, köylerdeki, kalelerdeki depolardan da Uzziya oğlu Yehonatan sorumluydu. 26Toprağı süren tarım işçilerinden: Keluv oğlu Ezri, 27Bağlardan: Ramalı Şimi, 2 Üzümlerden ve şarap mahzenlerinden: Şefamlı Zavdi, 28Şefela bölgesindeki zeytinliklerden ve yabanıl incir ağaçlarından: Gederli Baal-Hanan, 2 Zeytinyağı depolarından: Yoaş, 29Şaronda otlatılan sığırlardan: Şaronlu Şitray, 2 Vadilerdeki sığırlardan: Adlay oğlu Şafat, 30Develerden: İsmaili Ovil, 2 Eşeklerden: Meronotlu Yehdeya, 31Davarlardan: Hacerli Yaziz sorumluydu. Bunların hepsi Kral Davutun servetinden sorumlu yöneticilerdi. 32Davutun amcası Yehonatan anlayışlı bir yazman ve danışmandı. Hakmoni oğlu Yehiel kralın oğullarına bakardı. 33Ahitofel kralın danışmanıydı. Arklı Huşay kralın dostuydu. 34Ahitofel'den sonra yerine Benaya oğlu Yehoyada'yla Aviyatar geçti. Yoav kralın ordu komutanıydı.