11
1İsraillilerin tümü Hevronda bulunan Davuta gelip şöyle dediler: ‹‹Biz senin etin, kemiğiniz. 2Geçmişte Saul kralımızken, savaşta İsraile komuta eden sendin. Tanrın RAB sana, ‹Halkım İsraili sen güdecek, onlara sen önder olacaksın› diye söz verdi.›› 3İsrailin bütün ileri gelenleri Hevrona, Kral Davutun yanına gelince, Davut RABbin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da RABbin Samuel aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Davutu İsrail Kralı olarak meshettiler. 4Kral Davutla İsrailliler Yevus diye bilinen Yeruşalime saldırmak için yola çıktılar. Orada yaşayan Yevuslular 5Davuta, ‹‹Sen buraya giremezsin›› dediler. Ne var ki, Davut Siyon Kalesini, Davut Kentini ele geçirdi. 6Davut, ‹‹Yevuslulara ilk saldıran kişi komutan ve önder olacak›› demişti. İlk saldırıyı Seruya oğlu Yoav yaptı, böylece ordu komutanı oldu. 7Bundan sonra Davut kalede oturmaya başladı. Bunun için oraya ‹‹Davut Kenti›› adı verildi. 8Çevredeki bölgeyi, Millodan çevre surlara kadar uzanan kesimi inşa etti. Yoav da kentin geri kalan bölümünü onardı. 9Davut giderek güçleniyordu. Çünkü Her Şeye Egemen RAB onunlaydı. 10RABbin İsraile verdiği söz uyarınca Davutun yiğit askerlerinin komutanları İsrail halkıyla birlikte Davutu kral yaptılar ve krallığının güçlenmesi için onu desteklediler. 11Bunların adları şöyledir: Üçlerin önderi Hakmonlu Yaşovam, mızrağını üç yüz kişiye karşı kaldırıp bir saldırıda hepsini öldürdü. ‹‹Otuzlar››. 12İkincisi, üç yiğitlerden biri olan Ahohlu Dodo oğlu Elazar. 13Filistliler savaş için Pas-Dammimde toplandıklarında Elazar Davutun yanındaydı. Orada bir arpa tarlası vardı. İsrailliler Filistlilerin önünden kaçmıştı. 14Ama Elazarla Davut tarlanın ortasında durup orayı savunmuş, Filistlileri öldürmüşlerdi. RAB onlara büyük bir zafer sağlamıştı. 15Otuzlardan üçü Davutun yanına, Adullam Mağarasındaki kayaya gittiler. Bir Filist birliği Refaim Vadisinde ordugah kurmuştu. 16Bu sırada Davut hisarda, başka bir Filist birliğiyse Beytlehemdeydi. 17Davut özlemle, ‹‹Keşke biri Beytlehemde kapının yanındaki kuyudan bana su getirse!›› dedi. 18Bu Üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Beytlehemde kapının yanındaki kuyudan su çekip Davuta getirdiler. Ama Davut içmek istemedi; suyu yere dökerek RABbe sundu. 19‹‹Ey Tanrım, bunu yapmak benden uzak olsun!›› dedi, ‹‹Canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyim?›› Canlarını tehlikeye atarak suyu getirdikleri için Davut içmek istemedi. Bu üç kişinin yiğitliği işte böyleydi. 20Yoavın kardeşi Avişay Üçlerin önderiydi. Mızrağını kaldırıp üç yüz kişiyi öldürdü. Bu yüzden Üçler kadar ünlendi. 21Üçlerin en saygın kişisiydi ve onların önderi oldu. Ama Üçlerden sayılmadı. 22Yehoyada oğlu Kavseelli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Moavlıyı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü. 23Beş arşınfü boyunda iri yarı bir Mısırlıyı da öldürdü. Mısırlının elinde dokumacı sırığı gibi bir mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü. 24Yehoyada oğlu Benayanın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi. 25Benaya Otuzlar arasında saygın bir yer edindiyse de, Üçlerden sayılmadı. Davut onu muhafız birliği komutanlığına atadı. 26Öteki yiğitler şunlardır: Yoavın kardeşi Asahel, Beytlehemli Dodo oğlu Elhanan, 27Harorlu Şammot, Pelonlu Heles, 28Tekoalı İkkeş oğlu İra, Anatotlu Aviezer, 29Huşalı Sibbekay, Ahohlu İlay, 30Netofalı Mahray ve Baana oğlu Helet, 31Benyaminoğullarından Givalı Rivay oğlu İttay, Piratonlu Benaya, 32Gaaş vadilerinden Huray, Arvalı Aviel, 33Baharumlu Azmavet, Şaalbonlu Elyahba, 34Gizonlu Haşemin oğulları, Hararlı Şage oğlu Yonatan, 35Hararlı Sakâr oğlu Ahiam, Ur oğlu Elifal, 36Mekeralı Hefer, Pelonlu Ahiya, 37Karmelli Hesro, Ezbay oğlu Naaray, 38Natanın kardeşi Yoel, Hacer oğlu Mivhar, 39Ammonlu Selek, Seruya oğlu Yoavın silah taşıyıcısı Berotlu Nahray, 40Yattirli İra ve Garev, 41Hititli Uriya, Ahlay oğlu Zavat, 42Rubenlilerin önderi Rubenli Şiza oğlu Adina ve ona eşlik eden otuz kişi, 43Maaka oğlu Hanan, Mitanlı Yoşafat, 44Aşteralı Uzziya, Aroerli Hotamın oğulları Şama ve Yeiel, 45Şimri oğlu Yediael ve kardeşi Tisli Yoha, 46Mahavlı Eliel, Elnaamın oğulları Yerivay ve Yoşavya, Moavlı Yitma, 47Eliel, Ovet, Mesovalı Yaasiel.