34
1RAB Musaya şöyle dedi: 2‹‹İsraillilere de ki, ‹Mülk olarak size düşecek Kenan ülkesine girince, sınırlarınız şöyle olacak: 3‹‹ ‹Güney sınırınız Zin Çölünden Edom sınırı boyunca uzanacak. Doğuda, güney sınırınız Lut Gölünün ucundan başlayacak, 4Akrep Geçidinin güneyinden Zine geçip Kadeş-Barneanın güneyine dek uzanacak. Oradan Hasar-Addara ve Asmona, 5oradan da Mısır Vadisine uzanarak Akdenizde son bulacak. 6‹‹ ‹Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak. 7‹‹ ‹Kuzey sınırınız Akdenizden Hor Dağına dek uzanacak. 8Hor Dağından Levo-Hamata, oradan Sedata, 9Zifrona doğru uzanarak Hasar-Enanda son bulacak. Kuzeyde sınırınız bu olacak. 10‹‹ ‹Doğu sınırınız Hasar-Enandan Şefama dek uzanacak. 11Sınırınız Şefamdan Ayinin doğusundaki Rivlaya dek inecek. Oradan Kinneret Gölününfş doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak. 12Oradan Şeria Irmağı boyunca uzanacak ve Lut Gölünde son bulacak. ‹‹ ‹Her yandan ülkenizin sınırları bu olacaktır.› ›› 13Musa İsraillilere, ‹‹Miras olarak kurayla paylaştıracağınız ülke budur›› dedi, ‹‹RABbin buyruğu uyarınca ülke dokuz oymakla bir yarım oymak arasında paylaştırılacak. 14Çünkü Ruben oymağına bağlı ailelerle Gad oymağına bağlı aileler ve Manaşşe oymağının öbür yarısı mülklerini aldılar. 15Bu iki oymakla yarım oymak mülklerini Erihanın karşısındaki Şeria Irmağının doğusunda aldılar.›› 16RAB Musaya şöyle dedi: 17‹‹Ülkeyi mülk olarak aranızda paylaştıracak adamlar şunlardır: Kâhin Elazar ve Nun oğlu Yeşu. 18Ülkeyi mülk olarak paylaştırmaları için her oymaktan birer önder görevlendirin. 19Şu adamları görevlendireceksiniz: ‹‹Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev, 20Şimon oymağından Ammihut oğlu Şemuel, 21Benyamin oymağından Kislon oğlu Elidat, 22Dan oymağından Yogli oğlu önder Bukki, 23Yusufoğullarından: Manaşşe oymağından Efot oğlu önder Hanniel, 24Efrayim oymağından Şiftan oğlu önder Kemuel, 25Zevulun oymağından Parnak oğlu önder Elisafan, 26İssakar oymağından Azzan oğlu önder Paltiel, 27Aşer oymağından Şelomi oğlu önder Ahihut, 28Naftali oymağından Ammihut oğlu önder Pedahel.›› 29Kenan ülkesinde İsrailliler'e mülkü paylaştırmaları için RAB'bin görevlendirdiği adamlar bunlardı.