3
1RAB Sina Dağında Musaya seslendiği sırada Harunla Musanın çocukları şunlardı. 2Harunun oğulları: İlk oğlu Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. 3Harunun kâhin atanıp meshedilen oğulları bunlardı. 4Nadavla Avihu Sina Çölünde RABbin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler. Oğulları yoktu. Elazarla İtamar babaları Harunun yanında kâhinlik ettiler. Tanrıya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kâhinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar Yas.18:9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır. 5RAB Musaya şöyle dedi: 6‹‹Kâhin Haruna yardım etmek üzere Levi oymağını çağırıp görevlendir. 7Buluşma Çadırında Harunla bütün topluluk adına konutla ilgili hizmeti yürütsünler. 8Buluşma Çadırındaki bütün eşyalardan sorumlu olacak, İsrailliler adına konuta ilişkin hizmeti yerine getirecekler. 9Levilileri Harunla oğullarının hizmetine ver. İsrailliler arasında tümüyle onun hizmetine ayrılanlar onlardır. 10Kâhinlik görevini sürdürmek üzere Harunla oğullarını görevlendir. Kutsal yere onlardan başka her kim yaklaşırsa öldürülecektir.›› 11RAB Musaya şöyle dedi: 12‹‹İşte İsrailli kadınların doğurduğu ilk erkek çocukların yerine İsrailliler arasından Levilileri seçtim. Onlar benim olacaktır. 13Çünkü bütün ilk doğanlar benimdir. Mısırda ilk doğanların hepsini yok ettiğim gün, İsrailde insan olsun hayvan olsun bütün ilk doğanları kendime ayırdım. Onlar benim olacak. Ben RABbim.›› 14RAB Musaya Sina Çölünde şöyle dedi: 15‹‹Levioğullarını ailelerine ve boylarına göre say. Bir aylık ve daha yukarı yaştaki her erkeği sayacaksın.›› 16Böylece Musa RABbin buyruğu uyarınca onları saydı. 17Levinin oğullarının adları şunlardı: Gerşon, Kehat, Merari. 18Gerşonun boy başı olan oğulları şunlardı: Livni, Şimi. 19Kehatın boy başı olan oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. 20Merarinin boy başı olan oğulları: Mahli, Muşi. Ailelerine göre Levi boyları bunlardı. 21Livni ve Şimi boyları Gerşon soyundandı. Gerşon boyları bunlardı. 22Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 7 500dü. 23Gerşon boyları batıda konutun arkasında konaklayacaktı. 24Gerşona bağlı ailelerin önderi Lael oğlu Elyasaftı. 25Buluşma Çadırında Gerşonoğulları konuttan, çadırın örtüsünden, Buluşma Çadırının girişindeki perdeden, 26konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerinden, avlunun girişindeki perdeyle iplerden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı. 27Amram, Yishar, Hevron ve Uzziel boyları Kehat soyundandı. Kehat boyları bunlardı. 28Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 8 600dü. Bunlar kutsal yerden sorumluydular. 29Kehat boyları konutun güney yanında konaklayacaktı. 30Kehat boylarına bağlı ailelerin önderi Uzziel oğlu Elisafandı. 31Kehatlılar Antlaşma Sandığından, masayla kandillikten, sunaklardan, kutsal yerin eşyalarından, perdeden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı. 32Levili önderlerin başı Kâhin Harunun oğlu Elazar olacak, kutsal yerden sorumlu olanları o yönetecekti. 33Mahli ve Muşi boyları Merari soyundandı. Merari boyları bunlardı. 34Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 6 200dü. 35Merari boylarına bağlı ailelerin önderi Avihayil oğlu Surieldi. Merari boyları konutun kuzey yanında konaklayacaktı. 36Merarioğulları konutun çerçevelerinden, kirişlerinden, direklerinden, tabanlarından, takımlarından ve bunların kullanımından, 37konutu çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarından, kazıklarıyla iplerinden sorumlu olacaktı. 38Musa, Harun ve oğulları konutun önünde, gündoğusu yönünde Buluşma Çadırının önünde konaklayacaklardı. İsrailliler adına kutsal yerin bakımından sorumlu olacaklardı. Kutsal yere başka her kim yaklaşırsa öldürülecekti. 39RABbin buyruğu uyarınca Musayla Harunun Levili boylardan saydıkları bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 22 000di. 40Sonra RAB Musaya, ‹‹İsraillilerin bir aylık ve daha yukarı yaştaki ilk doğan bütün erkeklerini say, adlarını yaz›› dedi, 41‹‹İsraillilerin bütün ilk doğanlarının yerine Levilileri, yine İsraillilerin ilk doğan hayvanlarının yerine Levililerin hayvanlarını bana ayır. Ben RABbim.›› 42Böylece Musa, RABbin buyurduğu gibi, İsrailliler arasında ilk doğanların tümünü saydı. 43Adlarıyla yazılan, ilk doğan bir aylık ve daha yukarı yaştaki erkeklerin sayısı 22 273tü. 44RAB Musaya şöyle dedi: 45‹‹İsraillilerin ilk doğanları yerine Levilileri, hayvanları yerine de Levililerin hayvanlarını ayır. Levililer benim olacak. Ben RABbim. 46İsraillilerin ilk doğanlarından olup Levililerin sayısını aşan 273 kişi için bedel alacaksın. 47Adam başına beşer şekelfç al. Kutsal yerin yirmi geradan oluşan şekelini ölçü tut. 48Levililerin sayısını aşanlardan bedel olarak alınan parayı Harunla oğullarına ver.›› 49Böylece Musa, bedeli Levililer olanların sayısını aşan İsraillilerden bedel parasını aldı. 50İsraillilerin ilk doğanlarından 1 365 kutsal yerin şekeli aldı. 51RAB'bin sözü uyarınca, RAB'bin kendisine buyurduğu gibi, bedel parasını Harun'la oğullarına verdi.