26
1-2 Ölümcül hastalık son bulunca RAB, Musayla Kâhin Harun oğlu Elazara, ‹‹İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın›› dedi, ‹‹Savaşabilecek durumdaki yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın.›› 3-4 Bunun üzerine Musayla Kâhin Elazar, Şeria Irmağının yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında halka, ‹‹RABbin Musaya verdiği buyruk uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın›› dediler. Mısırdan çıkan İsrailliler şunlardı: 5İsrailin ilk doğanı Rubenin soyundan gelen Rubenoğulları: Hanok soyundan Hanok boyu, Pallu soyundan Pallu boyu, 6Hesron soyundan Hesron boyu, Karmi soyundan Karmi boyu. 7Ruben boyları bunlardı, sayıları 43 730 kişiydi. 8Pallunun oğlu Eliav, 9Eliavın oğulları Nemuel, Datan ve Aviramdı. Bunlar topluluğun seçtiği, Musayla Haruna, dolayısıyla RABbe başkaldırarak Korahın yandaşlarına katılan Datanla Aviramdı. 10Yer yarılıp onları Korahla birlikte yutunca yok oldular. Ateş Korahın iki yüz elli yandaşını yakıp yok etti. Böylece başkalarına bir uyarı oldular. 11Korahın oğulları ise ölmedi. 12Boylarına göre Şimonoğulları şunlardı: Nemuel soyundan Nemuel boyu, Yamin soyundan Yamin boyu, Yakin soyundan Yakin boyu, 13Zerah soyundan Zerah boyu, Şaul soyundan Şaul boyu. 14Şimon boyları bunlardı, sayıları 22 200 kişiydi. 15Boylarına göre Gadoğulları şunlardı: Sefon soyundan Sefon boyu, Hagi soyundan Hagi boyu, Şuni soyundan Şuni boyu, 16Ozni soyundan Ozni boyu, Eri soyundan Eri boyu, 17Arot soyundan Arot boyu, Areli soyundan Areli boyu. 18Gad boyları bunlardı, sayıları 40 500 kişiydi. 19Yahudanın iki oğlu Erle Onan Kenan ülkesinde ölmüşlerdi. 20Boylarına göre Yahudaoğulları şunlardı: Şela soyundan Şela boyu, Peres soyundan Peres boyu, Zerah soyundan Zerah boyu. 21Peres soyundan gelenler şunlardı: Hesron soyundan Hesron boyu, Hamul soyundan Hamul boyu. 22Yahuda boyları bunlardı, sayıları 76 500 kişiydi. 23Boylarına göre İssakaroğulları şunlardı: Tola soyundan Tola boyu, Puvva soyundan Puvva boyu, 24Yaşuv soyundan Yaşuv boyu, Şimron soyundan Şimron boyu. 25İssakar boyları bunlardı, sayıları 64 300 kişiydi. 26Boylarına göre Zevulunoğulları şunlardı: Seret soyundan Seret boyu, Elon soyundan Elon boyu, Yahleel soyundan Yahleel boyu. 27Zevulun boyları bunlardı, sayıları 60 500 kişiydi. 28Boylarına göre Yusufun oğulları: Manaşşe ve Efrayim. 29Manaşşe soyundan gelenler: Makir soyundan Makir boyu -Makir Gilatın babasıydı- Gilat soyundan Gilat boyu. 30Gilat soyundan gelenler şunlardı: İezer soyundan İezer boyu, Helek soyundan Helek boyu, 31Asriel soyundan Asriel boyu, Şekem soyundan Şekem boyu, 32Şemida soyundan Şemida boyu, Hefer soyundan Hefer boyu. 33Hefer oğlu Selofhatın oğulları olmadı; yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı. 34Manaşşe boyları bunlardı, sayıları 52 700 kişiydi. 35Boylarına göre Efrayim soyundan gelenler şunlardı: Şutelah soyundan Şutelah boyu, Beker soyundan Beker boyu, Tahan soyundan Tahan boyu. 36Şutelah soyundan gelenler şunlardı: Eran soyundan Eran boyu. 37Efrayim boyları bunlardı, sayıları 32 500 kişiydi. Boylarına göre Yusufun soyundan gelenler bunlardı. 38Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler: Bala soyundan Bala boyu, Aşbel soyundan Aşbel boyu, Ahiram soyundan Ahiram boyu, 39Şufam soyundan Şufam boyu, Hufam soyundan Hufam boyu. 40Balanın oğulları Ardla Naamandı. Ard soyundan Ard boyu, Naaman soyundan Naaman boyu. 41Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler bunlardı, sayıları 45 600 kişiydi. 42Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı: Şuham soyundan Şuham boyu. Dan boyu buydu. 43Hepsi Şuham boyundandı, sayıları 64 400 kişiydi. 44Boylarına göre Aşer soyundan gelenler: Yimna soyundan Yimna boyu, Yişvi soyundan Yişvi boyu, Beria soyundan Beria boyu. 45Beria soyundan gelenler: Hever soyundan Hever boyu, Malkiel soyundan Malkiel boyu. 46Aşerin Serah adında bir kızı vardı. 47Aşer boyları bunlardı, sayıları 53 400 kişiydi. 48Boylarına göre Naftali soyundan gelenler: Yahseel soyundan Yahseel boyu, Guni soyundan Guni boyu, 49Yeser soyundan Yeser boyu, Şillem soyundan Şillem boyu. 50Boylarına göre Naftali boyları bunlardı, sayıları 45 400 kişiydi. 51Sayılan İsraillilerin toplamı 601 730 erkekti. 52RAB Musaya şöyle dedi: 53‹‹Adlarının sayısına göre ülke bunlara pay olarak bölüştürülecek. 54Sayıca çok olana büyük, sayıca az olana küçük pay vereceksin. Her oymağa kişi sayısına göre pay verilecek. 55Ancak ülke kura ile dağıtılacak. Herkesin payı, ata oymağının adına göre olacak. 56Küçük, büyük her oymağın payı kurayla dağıtılacak.›› 57Boylarına göre sayılan Levililer şunlardı: Gerşon soyundan Gerşon boyu, Kehat soyundan Kehat boyu, Merari soyundan Merari boyu. 58Şunlar da Levili boylardı: Livni boyu, Hevron boyu, Mahli boyu, Muşi boyu, Korah boyu. Kehat Amramın babasıydı. 59Amramın karısı Mısırda doğan, Levi soyundan gelme Yokevetti. Amrama Harunu, Musayı ve kızkardeşleri Miryamı doğurdu. 60Harun Nadav, Avihu, Elazar ve İtamarın babasıydı. 61Nadavla Avihu RABbin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler. 62Levililerden sayılan bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler 23 000 kişiydi. Bunlar öbür İsraillilerle birlikte sayılmadılar. Çünkü öbür İsrailliler arasında onlara pay verilmemişti. 63Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musayla Kâhin Elazarın saydıkları İsrailliler bunlardı. 64Ancak, bu sayılanların arasında Musayla Kâhin Harunun Sina Çölünde saymış olduğu İsraillilerden kimse yoktu. 65Çünkü RAB o dönemde sayımı yapılan İsrailliler'in kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başka kimse sağ kalmamıştı.