7
1Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı. 2Kardeşim Hananiyle kale komutanı Hananyayı Yeruşalime yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrıdan korkardı. 3Onlara, ‹‹Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın›› dedim, ‹‹Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalimde oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.›› 4Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı. 5Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı: 6Babil Kralı Nebukadnessarın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü. 7Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi: 8Paroşoğulları: 2172 9Şefatyaoğulları: 372 10Arahoğulları: 652 11Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818 12Elamoğulları: 1254 13Zattuoğulları: 845 14Zakkayoğulları: 760 15Binnuyoğulları: 648 16Bevayoğulları: 628 17Azgatoğulları: 2322 18Adonikamoğulları: 667 19Bigvayoğulları: 2067 20Adinoğulları: 655 21Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98 22Haşumoğulları: 328 23Besayoğulları: 324 24Harifoğulları: 112 25Givonlular: 95 26Beytlehemliler ve Netofalılar: 188 27Anatotlular: 128 28Beytazmavetliler: 42 29Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743 30Ramalılar ve Gevalılar: 621 31Mikmaslılar: 122 32Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123 33Öbür Nevo Kentinden olanlar: 52 34Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254 35Harimliler: 320 36Erihalılar: 345 37Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721 38Senaalılar: 3930 39Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973 40İmmeroğulları: 1052 41Paşhuroğulları: 1247 42Harimoğulları: 1017 43Levililer: Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74 44Ezgiciler: Asafoğulları: 148 45Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138 46Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları, 47Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları, 48Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları, 49Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları, 50Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları, 51Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları, 52Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları, 53Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları, 54Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları, 55Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları, 56Nesiahoğulları, Hatifaoğulları. 57Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları, 58Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları, 59Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları. 60Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392 61Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır: 62Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642 63Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları. 64Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı. 65Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu. 66Bütün halk toplam 42 360 kişiydi. 67-69 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı. 70Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı. 71Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darikfı altın, 2 200 mina gümüş verdiler. 72Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darikfı altın, 2 000 mina gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi. 73Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.