12
1İsraillilerin bozguna uğrattığı, Şeria Irmağının doğusunda, Aravanın bütün doğusu ile Arnon Vadisinden Hermon Dağına kadar topraklarını ele geçirdiği krallar şunlardır: 2-3 Heşbonda oturan Amorluların Kralı Sihon: Krallığı Arnon Vadisi kıyısındaki Aroerden -vadinin ortasından- başlıyor, Ammonluların sınırı olan Yabbuk Irmağına dek uzanıyor, Gilatın yarısını içine alıyordu. Arava bölgesinin doğusu da ona aitti. Burası Kinneret Gölünden Arava -Lut- Gölüne uzanıyor, doğuda Beytyeşimota, güneyde de Pisga Dağının yamaçlarına varıyordu. 4Sağ kalan Refalılardan, Aştarot ve Edreide oturan Başan Kralı Og: 5Kral Og, Hermon Dağı, Salka, Geşurlularla Maakalıların sınırına kadar bütün Başanı ve Heşbon Kralı Sihonun sınırına kadar uzanan Gilatın yarısını yönetiyordu. 6RABbin kulu Musanın ve İsraillilerin yenilgiye uğrattığı krallar bunlardı. RABbin kulu Musa bunların topraklarını Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısına mülk olarak verdi. 7-8 Lübnan Vadisindeki Baal-Gattan, Seir yönünde yükselen Halak Dağına kadar Şeria Irmağının batısında bulunan toprakların kralları -Yeşu ve İsraillilerin yenilgiye uğrattığı kralları- şunlardır: -Yeşu, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklarına ait dağlık bölgeyi, Şefelayı, Arava bölgesini, dağ yamaçlarını, çölü ve Negevi İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü.- 9Eriha Kralı, Beytel yakınındaki Ay Kentinin Kralı, 10Yeruşalim Kralı, Hevron Kralı, 11Yarmut Kralı, Lakiş Kralı, 12Eglon Kralı, Gezer Kralı, 13Devir Kralı, Geder Kralı, 14Horma Kralı, Arat Kralı, 15Livna Kralı, Adullam Kralı, 16Makkeda Kralı, Beytel Kralı, 17Tappuah Kralı, Hefer Kralı, 18Afek Kralı, Şaron Kralı, 19Madon Kralı, Hasor Kralı, 20Şimron-Meron Kralı, Akşaf Kralı, 21Taanak Kralı, Megiddo Kralı, 22Kedeş Kralı, Karmeldeki Yokneam Kralı, 23Dor sırtlarındaki Dor Kralı, Gilgaldaki Goyim Kralı 24ve Tirsa Kralı. Toplam otuz bir kral.