طریق قدّوسیّت
35
کویر شادمان است،
و گُلها در بیابان بایر شکوفه می‌دهند.
کویر خواهد سرایید و از شادی فریاد بر می‌آورد؛
چون مثل کوهستان لبنان زیبا
و مانند مزارع کرمل و شارون حاصلخیز خواهد بود.
همه شکوه و جلال خداوند
و بزرگی و قدرت او را خواهند دید.
به دستهای خسته
و به زانوهایی که از ضعف می‌لرزند، توانایی می‌بخشد.
به آنهایی که مأیوس شده‌اند، بگویید:
«قوی باشید، نترسید!
خدا برای نجات شما می‌آید،
او برای مجازات دشمنان شما می‌آید.»
کورها می‌توانند ببینند،
و کَرها خواهند شنید.
آدمهای لنگ، مثل آهو جست و خیز می‌کنند، می‌رقصند،
و آنهایی که لال هستند، با شادی فریاد می‌زنند.
نهرهای آب در بیابان خشک جاری خواهد شد.
شنهای سوزان مبدّل به دریاچه می‌شوند،
و زمین خشک، پر از چشمه‌‌های آب خواهد شد.
جایی‌که منزلگاه شغالان بود،
اکنون در آن خزه می‌روید و تبدیل به نِیستان شده است.
در آنجا شاهراهی خواهد بود،
به نام «طریق قدّوسیّت».
هیچ گناهکاری هرگز از آن عبور نخواهد کرد،
و هیچ احمقی، عابرین آن را گمراه نخواهد کرد.
شیرها در آن مسکن نخواهند داشت؛
و حیوانات درّنده از آن رد نخواهند شد.
آنهایی که به ‌وسیلهٔ خداوند نجات یافته‌اند
از آن راه به خانه خواهند رفت.
10 یعنی آنهایی که با خوشی
و با سراییدن سرودهای شاد به اورشلیم می‌رسند.
آنها تا ابد خوشحال
و برای همیشه از درد و غم آزاد خواهند بود.