پادشاهی صلح‌آمیز
11
خاندان سلطنتی داوود مثل درختی است که از تنه قطع شده باشد، امّا از کنُدهٔ آن، شاخهٔ‌ تازه‌ای جوانه می‌زند.
روح خداوند به او حکمت
و دانش و مهارت برای حکومت خواهد داد.
او ارادهٔ خداوند را می‌داند و حرمت او را نگاه خواهد داشت،
از اطاعت او خرسند است،
و از روی ظاهر و شایعات داوری نخواهد کرد.
او فقیران را با انصاف داوری می‌کند
و به داد درماندگان خواهد رسید.
به دستور او مردم مجازات
و خطاکاران کشته می‌شوند.
او با عدالت و راستی بر قوم حکومت خواهد کرد.
گرگ و برّه با هم در صلح و آرامش زندگی می‌کنند،
پلنگها در کنار بُزغاله‌ها می‌خوابند.
گوساله‌ها و شیر بچگان با هم غذا می‌خورند،
و بچّه‌های خُرد سال از آنها نگهداری می‌کنند.
گاوها و خرسها با هم تغذیه می‌کنند،
و بچّه‌های آنها با صلح و آرامش در کنار هم می‌خوابند.
شیرها مثل گاوها، کاه خواهند خورد.
حتّی اگر طفلی دست خود را در سوراخ مار سمّی فرو کند،
آسیبی نخواهد دید.
دیگر چیز مضرّی نخواهد بود
و شریری در صهیون -‌کوه مقدّس خداوند- وجود نخواهد داشت.
همان‌طور که دریاها از آب پُر هستند،
این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا پُر خواهد بود.
اسیران بازمی‌گردند
10 روزی می‌آید که پادشاه جدید از خاندان داوود، نمونه‌ای برای ملّتها خواهد بود. همه در کاخ شاهانه جمع می‌شوند و به او ادای احترام خواهند کرد. 11 وقتی آن روز فرا رسد، خداوند بار دیگر با قدرت، تمام کسانی را که از قوم اسرائیل در آشور، مصر و سرزمینهای فتروس، حبشه، عیلام، شنعار و حمات و در سواحل و جزایر پراکنده‌اند، به وطن خودشان برمی‌گرداند. 12 خداوند با علامتی به ملّتهای دیگر نشان خواهد داد که او می‌خواهد بار دیگر قوم اسرائیل را که در چهار گوشهٔ دنیا پراکنده‌اند، دور هم جمع کند. 13 دیگر پادشاهی شمالی اسرائیل به یهودا حسادت نخواهد کرد و یهودا دشمن اسرائیل نخواهد بود. 14 آنها با هم به فلسطینی‌ها در غرب حمله می‌کنند و در شرق، اموال دیگران را به یغما خواهند برد. آنها مردم اَدوم و موآب را شکست می‌دهند و مردم آمون را زیر سلطهٔ خود درمی‌آورند. 15 خداوند آب خلیج سوئز را خشک می‌کند و با یک باد داغ رود فرات را می‌سوزاند و آن را به هفت نهر کوچکتر تبدیل می‌کند تا هرکس بتواند به آسانی از آن‌ رد شود. 16 از آشور شاهراهی برای عبور بازماندگان قوم اسرائیل باز خواهد شد، همان‌طور که برای اجدادشان وقتی از مصر بیرون آمدند، چنین راهی باز شد.