بلدد
8
1-2 ایّوب، تا به کی این حرفها را می‌زنی؟ سخنان تو مثل باد هواست.
خدا هرگز بی‌عدالتی نمی‌کند.
خدای قادر مطلق، همیشه راست و با انصاف است.
فرزندانت در برابر خدا گناه کردند
و خدا آنها را طبق کارهایشان جزا داد.
اگر تو طالب خدای قادر مطلق باشی
و با دعا و زاری به نزد او بازگردی،
و اگر در پاکی و درستکاری زندگی کنی،
آن وقت خدا به یقین به کمک تو می‌شتابد
و به عنوان پاداش، خانواده‌ات را به تو بر می‌گرداند
و بیشتر از آنچه که در ابتدا داشتی،
به تو می‌دهد.
از بزرگان و موی سپیدان بپرس
و از تجربهٔ آنها بیاموز.
زیرا ما مدّت کوتاهی زندگی کرده‌ایم، معلومات ما بسیار کم است
و عمر ما بر زمین همچون سایه‌ای زودگذر است.
10 از حکمت گذشتگان تعلیم بگیر
و سخنان حکیمانهٔ آنها را سرمشق خود قرار بده.
11 در جایی که آب نباشد، نی نمی‌روید
و آن را در خارج از نیزار نمی‌توان یافت.
12 اگر آب خشک شود،
حتّی پیش از آن که وقت بریدن آن برسد، پژمرده می‌گردد.
13 عاقبتِ کسانی‌که خدا را ترک می‌کنند،
همین‌گونه است و دیگر امیدی برایشان باقی نمی‌ماند.
14 این مردم به کسانی می‌مانند که به تار عنکبوت اعتماد می‌کنند.
15 اگر به آن تکیه کنند، می‌افتند
و اگر از آن آویزان شوند، آنها را نگاه نمی‌دارد.
16 شخص شریر مثل علفی است که در زیر تابش آفتاب تازه می‌گردد
و شاخه‌هایش در باغ پهن می‌شوند.
17 در بین سنگها ریشه می‌دواند
و ریشه‌هایش به دور آنها محکم می‌پیچند.
18 امّا اگر از بیخ کنده شود،
دیگر کسی به یاد نمی‌آورد که آن علف در آنجا بوده است.
19 بلی، سرنوشت مردم بی‌خدا هم به همین طریق است؛
و دیگران می‌آیند و جایشان را می‌گیرند.
20 خدا هرگز مردم درستکار را ترک نمی‌کند
و به شریران کمک نمی‌نماید.
21 لبانت را از خنده پُر می‌سازد تا از خوشی فریاد بزنی.
22 بدخواهانت را شرمنده
و خانهٔ شریران را ویران می‌کند.