41
آیا می‌توانی تمساح را با چنگک شکار کنی
یا زبانش را با ریسمان ببندی؟
آیا می‌توانی پوزهٔ او را مهار
و لاشه‌اش را با چنگک سوراخ کنی؟
آیا نزد تو زاری می‌کند
که به او آزار نرسانی؟
آیا با تو پیمان می‌بندد
که همیشه خدمتکار تو باشد؟
آیا می‌توانی با او مثل یک پرنده، بازی کنی
یا به گردنش قلّاده انداخته به کنیزانت ببخشی؟
آیا ماهیگیران می‌توانند او را تکه‌تکه کنند
و به تاجران بفروشند؟
آیا تیر در پوست او فرو می‌رود
یا نیزهٔ ماهیگیری سر او را سوراخ می‌کند؟
اگر به او دست بزنی چنان غوغایی برپا می‌کند
که تا یادت باشد دیگر این کار را نکنی.
هرکسی که بخواهد او را شکار کند
از دیدنش خود را می‌بازد و جرأت خود را از دست می‌دهد.
10 اگر تحریک شود، آن‌قدر خشمگین می‌گردد
که کسی جرأت نمی‌کند، در برابر او بایستد.
11 در تمام روی زمین کسی نیست
که به او حمله کند و زنده بماند.
12 بگذار تا دربارهٔ پاهای هیولا برایت بگویم
که چقدر قدرتمند است.
13-14 کسی نمی‌تواند پوست او را بشکافد
یا زرهی را که می‌پوشد، سوراخ نماید
یا جرأت کند که به دندانهای ترسناک او نزدیک شود
و یا دهان او را باز کند.
15 پشت او از پره‌های زره مانند تشکیل شده
16-17 و این پره‌‌ها آن‌چنان نزدیک
و محکم به هم بافته شده‌اند
که هیچ چیزی قادر نیست، آنها را از هم جدا نماید
و حتّی هوا هم نمی‌تواند در آنها نفوذ کند.
18 وقتی عطسه می‌زند، بخار آن در پرتو نور آفتاب می‌درخشد
و چشمانش به آفتابی می‌مانند که هنگام صبح طلوع می‌کند.
19 از دهانش شعله‌ها
و جرّقه‌های آتش برمی‌خیزد.
20 از سوراخهای بینی‌اش مثل بخاری که از دیگ جوشان برمی‌خیزد،
دود خارج می‌شود.
21 نَفَس او آتش می‌افروزد
و از دهانش شعلهٔ آتش زبانه می‌کشد.
22 نیروی او در گردنش جا دارد
و هر که با او روبه‌رو شود، وحشت می‌کند.
23 طبقات گوشت بدنش سخت
و محکم به هم چسبیده‌اند.
24 دلش مانند سنگ زیرین آسیاب سخت است.
25 وقتی از جا برمی‌خیزد، نیرومندان به وحشت افتاده،
از ترس بیهوش می‌شوند.
26 شمشیر، نیزه، تیر یا گُرز
در او اثر نمی‌کند.
27 آهن برایش مثل کاه است
و برنز مانند چوب پوسیده.
28 تیر نمی‌تواند او را بگریزاند،
سنگ فلاخن مثل پَر کاه در او اثر نمی‌کند.
29 گرز برای او مانند کاه است
و به نیزه‌هایی که به سویش پرتاب می‌شوند، می‌خندد.
30 پوست شکمش مثل تکه‌های ناهموار سفال است
و مانند پنجهٔ خرمنکوب بر زمین شیار می‌زند.
31 او دریا را مثل آب جوشان به حرکت در می‌آورد
و آن را مثل ظرفی از روغن به حباب تبدیل می‌کند.
32 خط درخشانی پشت سر خود بر جای می‌گذارد
و دریا از کف، سفید می‌شود.
33 در روی زمین هیچ حیوانی مانند او بی‌باک نیست.
34 او پادشاه حیوانات وحشی است
و از همهٔ جانوران برتر است.»