نامهٔ پولس رسول به کلیساهای استان
غلاطیه
معرّفی کتاب
همچنان‌که انجیل عیسی مسیح در بین غیر یهودیان موعظه و پذیرفته می‌شد، این سؤال نیز به وجود آمد كه آیا برای اینكه یک مسیحی واقعی بود، باید قوانین شریعت موسی را نیز اطاعت كرد یا نه؟ پولس اصرار می‌كند كه این کار لزومی ندارد و تنها شرط اصلی برای زندگی حقیقی در مسیح ایمان است كه به وسیلهٔ آن، همه نزد خدا عادل شمرده می‌شوند. امّا در بین کلیساهای غلاطیه -‌یک استان رومی در قسمت آسیای صغیر- افرادی مخالف پولس بودند و ادّعا می‌كردند كه باید شریعت موسی را نیز بجا آورد.
پولس در این نامه، این مسئله را روشن می‌كند تا كسانی را كه به وسیلهٔ این تعالیم غلط گمراه شده بودند به ایمان و رفتار درست برگرداند. پولس موضوع را با بیان اینكه او حقّ دارد رسول عیسی مسیح نامیده شود آغاز می‌كند. او تأكید می‌کند كه او از طرف خدا رسول نامیده شده است نه از طرف قدرتهای انسانی، و رسالت او به طور خاص برای غیر یهودیان است. سپس این موضوع را توسعه می‌دهد كه عادل شمرده شدن نزد خدا، فقط به وسیلهٔ ایمان ممكن است. در فصلهای آخر، پولس نشان می‌دهد كه رفتار مسیحی از محبّت جاری می‌شود كه آن در نتیجهٔ ایمان به مسیح است.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه 1:1-10
اختیارات پولس به عنوان رسول 11:1-21:2
انجیل فیض خدا 1:3-31:4
آزادی و مسئولیّت مسیحی 1:5-10:6
خاتمه 11:6-18
مقدّمه
1
از طرف پولس رسول كه رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیلهٔ كسی بلكه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر كه مسیح را پس از مرگ زنده گردانید، به دست آورد. تمام ایماندارانی كه با من هستند به كلیساهای غلاطیه درود می‌فرستند.
فیض و آرامش خدا، پدر ما و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.
همان عیسی كه جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق ارادهٔ پدر ما خدا، ما را از این زمانهٔ شریر برهاند. خدا را تا به ابد جلال باد! آمین.
یگانگی انجیل
من از این تعجّب می‌کنم كه شما به این زودی از آن کسی‌که شما را به فیض مسیح دعوت كرده است روی‌گردان شده‌اید و اكنون از انجیل دیگری پیروی می‌کنید! (درصورتی كه انجیل دیگری وجود ندارد) امّا عدّه‌ای هستند كه می‌خواهند شما را مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتّی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان، انجیلی غیراز آنچه ما اعلام كردیم بیاورد، بر او لعنت باد! چنانکه قبلاً گفته بودم باز هم تكرار می‌کنم: «هر کسی‌که انجیلی غیراز آنچه پذیرفتید، بیاورد بر او لعنت باد!»
10 آیا این سخن می‌رساند كه من رضایت آدمیان را می‌خواهم؟ خیر! من فقط رضایت خدا را می‌خواهم. آیا قصدم خشنود ساختن مردم است؟ اگر تاكنون قصدم این بود خادم مسیح نمی‌بودم!
پولس چگونه رسول مسیح شد؟
11 ای برادران+ من، می‌خواهم بدانید انجیلی كه من به شما دادم، ساخته و پرداختهٔ دست انسان نیست. 12 من آن را از كسی نگرفتم و كسی هم آن را به من نیاموخت. بلكه عیسی مسیح به وسیلهٔ الهام آن را به من آشكار ساخت.
13 سرگذشت و کارهای سابق مرا در دین یهود شنیده‌اید كه چگونه با بی‌رحمی به كلیسای خدا آزار می‌رسانیدم و در نابود ساختن آن می‌كوشیدم. 14 و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان هم سن خود سبقت می‌گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعالیم نیاكانمان متعصّب بودم.
15 امّا وقتی خدا كه مرا قبل از تولّد برگزیده و به وسیلهٔ فیض خود مرا دعوت كرده بود، صلاح دانست 16 كه پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به عوض اینکه با كسی مشورت كنم 17 یا به اورشلیم نزد آنانی كه قبل از من رسول بودند بروم، فوراً به عربستان رفتم و بعد به دمشق باز گشتم. 18 بعد از سه سال به اورشلیم برگشتم تا با پطرس آشنا شوم و مدّت پانزده روز نزد او ماندم. 19 هیچ رسول دیگری را به جز یعقوب، برادر خداوند ندیدم.
20 آنچه به شما می‌نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است كه دروغ نمی‌گویم.
21 بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم 22 و كلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصاً نمی‌شناختند. 23 فقط می‌شنیدند كه: «آن کسی‌که به ما آزار می‌رسانید، اكنون همان ایمانی را بشارت می‌دهد كه زمانی می‌کوشید آن را از بین ببرد.» 24 و خدا را به‌خاطر من سپاس می‌گفتند.
+ 1:11 روی سخن در آیه با ایمانداران است.